Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA – WAŻNE INFORMACJE!

7 kwietnia 2017 roku sejmik województwa śląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę antysmogową.

Mocą uchwały na terenie całego województwa śląskiego od 1.09.2017r. obowiązuje zakaz stosowania:

- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

- paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,

- biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

Każdy kto od 1.09.2017r. będzie zakładał nową instalację c.o. lub modernizował istniejącą instalację c.o. będzie zobowiązany do zainstalowania urządzenia spełniającego standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdzi zaświadczenie wydane przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation).

Uchwałą zostały również objęte kominki. Tego typu instalacje zostaną dopuszczone do użytkowania tylko jeżeli spełnią minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 i 2 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Osoba eksploatująca kominek będzie zobowiązana do wykazania spełniania wymagań określonych w niniejszym zapisie poprzez przedstawienie instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w punkcie 3 lit. A załącznika II w/w rozporządzenia.

Uchwałodawca przewidział okresy przejściowe dla podmiotów, które rozpoczęły użytkowanie instalacji przed 1.09.2017r. w następujący sposób:

- instalacje, które eksploatowane są powyżej 10 lat i nie mają tabliczki znamionowej muszą zostać wymienione do 1.01.2022r.

- instalacje, które eksploatowane są w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji muszą zostać wymienione do 1.01.2024r.

- instalacje, które eksploatowane są w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji, muszą zostać wymienione do 1.01.2026r.

- instalacje, spełniające wymagania emisyjne w zakresie określonym dla 3 i 4 klasy, muszą zostać wymienione do 1.01.2028r.

Użytkownicy kominków, którzy rozpoczęli ich eksploatację przed 1.09.2017r. będą musieli wymienić tego typu instalacje do 1.01.2023r., chyba że instalacja ta będzie osiągać sprawność cieplną na poziomie minimum 80% lub zostaną wyposażone w instalacje służące do redukcji pyłu.

Wszystkim użytkownikom kotłów centralnego ogrzewania, którzy obecnie przygotowują się do zakupu opału zwracamy uwagę na obowiązujący od 1.09.2017r. zakaz stosowania (spalania) mułów i flotokoncentratów oraz mieszanek z ich wykorzystaniem.

Szczegółowe informacje dotyczące tzw. uchwały antysmogowej, w tym treść samej uchwały oraz przewodnik po uchwale, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=8853&id_menu=

Burmistrz Miasta Łaziska Górne informuje, że w związku z wejściem w życie uchwały antysmogowej nastąpi konieczności dostosowania brzmienia regulaminu związanego z modernizacją kotłowni, do wymogów uchwały antysmogowej. Treść regulaminów w oparciu o które Gmina Łaziska Górne udziela dotacji na montaż kotłów oraz rodzaj urządzeń objętych dotacją ulegnie zmianie. Jednocześnie Burmistrz informuje, że wnioski w sprawie udzielania przedmiotowej dotacji na inwestycję zrealizowaną do dnia 31.08.2017r. (decyduje data wystawienia faktury oraz data protokołu odbioru instalacji), rozpatrywane będą na dotychczasowych zasadach.

Materiały informacyjne:

https://www.slaskie.pl/zdjecia/2017/04/27/1493299585.pdf

http://powietrze.slaskie.pl/

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Udzielanie dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych w ramach:

• zakupu i montażu kolektorów słonecznych wytwarzających ciepło z energii odnawialnej,
• wymiany systemów grzewczych,
• zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków,
• usuwania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych.

2. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.

3. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

4. Zgłaszanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

5. Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie gminy.

6. Konserwacja rowów będących własnością gminy.

7.Udzielanie dofinansowania ze środków budżetu gminy na cele realizacji profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży – mieszkańców Łazisk Górnych w związku z przekroczeniami standardów jakości środowiska (zielone szkoły, zielone przedszkola, wyjazdy organizacji pozarządowych).

8. Zadania związane z realizacją Programu Ochrony Środowiska.

9. Organizacja przedsięwzięć ekologicznych: „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, „Chrońmy Kasztanowce” i „Święto Drzewa”, w tym również konkursów takich jak: „Łaziski Ogród”, „Łaziskie Kasztanobranie” i „Podaruj płycie nowe życie”.

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem aktualizacji: Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaziska Górne.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaziska Górne to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Na podstawie uzgodnień: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25.05.2016r. Nr WOOŚ.410.225.2016.RK1 oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia 4.06.2016r. nr NS-NZ.042.91.2016, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu przedmiotowego dokumentu.

Z projektem dokumentu oraz z pozostałą dokumentacją związaną z przedmiotową sprawą można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5 (pokój nr 8) w godzinach pracy tut. Urzędu, w terminie od dnia 8.06.2016r. do dnia 14.06.2016r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Łaziska Górne.

Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych (www.laziska.pl), Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych (http://bip.laziska.pl/).

NOMINACJA DO „ZIELONEGO CZEKU” 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od 1994 przyznaje nagrody z okazji Dnia Ziemi zwane „Zielonymi czekami”.

Z przyjemnością informujemy, że w tym roku zespół nauczycieli z Przedszkola nr 4 im. Krainy Uśmiechu w składzie Agnieszka Kuś, Ewa Wojtyczka i Bożena Mrowiec, otrzymał nominację do tej prestiżowej nagrody.

Nasze działania zostały docenione przez Kapitułę nagrody w kategorii „Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych”. Jako przedszkole kształtujemy właściwe postawy proekologiczne u dzieci poprzez różnorodne działania, takie jak: konkursy – w 2015 roku konkurs plastyczny międzyprzedszkolny „Zwierzęta świata”, wieloletnią realizację autorskiego programu „Dobre rady na odpady” oraz włączamy się do akcji proekologicznych na terenie miasta i województwa. Efekty ekologiczne osiągamy również poprzez organizowanie wyjazdów dzieci na tzw. „Zielone przedszkole”, wycieczki, działania na rzecz schroniska dla zwierząt oraz sadzenie drzew. W 2011 r. – inauguracja Święta Drzewa odbyła się w naszym przedszkolu.

W naszych działaniach i przedsięwzięciach zaangażowani są rodzice, inne placówki oświatowe oraz władze naszego miasta.

W tegorocznym Dniu Ziemi 22 kwietnia mieliśmy przyjemność uczestniczyć w gali wręczenia „Zielonych czeków” w Auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach – jako nominowani.

Nasze osiągnięcia nie byłyby możliwe bez zaangażowania wielu osób, współpracowników

z przedszkola i instytucji. Wszystkim zaangażowanym w nasze działania serdecznie dziękujemy za wieloletnią współpracę, a w szczególności panu Burmistrzowi za rekomendacją.

Przedszkole nr 4

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

W związku z występującym na terenie całego naszego województwa wysokim poziomem stężeń pyłu zawieszonego, wojewoda śląski zwrócił się z pismem na temat zagrożeń wynikających m.in. z wykorzystywania domowych pieców centralnego ogrzewania w niewłaściwy sposób.

Treść pisma:

Zadanie to powinno być realizowane z wykorzystaniem Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) zorganizowanego w naszym województwie w oparciu o Zarządzenie 160/12 Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim.

Obowiązek powiadamiania ludności wynika z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627).

Główną przyczyną złej jakości powietrza w województwie śląskim jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków. Ta szkodliwa emisja związana jest przede wszystkim ze spalaniem paliw kiepskiej jakości, w bardzo wielu przypadkach w starych piecach, o złych parametrach energetycznych, powodujących niecałkowite spalanie i powstawanie dużej ilości dymu emitowanego przez komin. W okresie sezonu grzewczego jakość powietrza jest zła przez większą część czasu, na terenie prawie całego województwa śląskiego, szczególnie w strefach zabudowy mieszkaniowej.

Pył powoduje negatywne skutki zdrowotne dla każdego z nas, ale grupami ludności w szczególności narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są: osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc), osoby starsze oraz dzieci.

Zgodnie z procedurą Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego w sytuacji powstania zagrożenia, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opracowuje treść powiadomienia i przesyła je do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (WCZK). Następnie służba dyżurna WCZK, w celu powiadomienia ludności, niezwłocznie przesyła powiadomienie do środków masowego przekazu (Polskie Radio Katowice, TVP Katowice oraz innych), publikuje je na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (http://www.katowice.uw.gov.pl) oraz dystrybuuje poprzez Regionalny System Ostrzegania (RSO). Ponadto, w ramach SWO przekazuje jako ostrzeżenie do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego (PCZK). Zadaniem PCZK jest przekazanie ostrzeżeń między innymi do organów gmin oraz ludności.

Dodatkowo powiadomienia będą przekazywane przez WCZK do urzędów miast i gmin za pośrednictwem ePuap.

Powiadamianie (ostrzeganie) ludności przez powiat czy też gminę, powinno odbywać się poprzez lokalne środki masowego przekazu, strony internetowe urzędów, systemy powiadamiania sms, placówki służby zdrowia, szkoły, przedszkola, żłobki, inne instytucje publiczne czy też zakłady pracy. Zwracam uwagę, iż wszystkie gminy województwa śląskiego zobowiązane są do przekazywania informacji i ostrzeżeń do ww. jednostek zgodnie z zapisami „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”, uchwalonego przez Sejmik Województwa Śląskiego w listopadzie 2014 r.

W szczególności duże znaczenia ma dotarcie z informacją do grup najbardziej narażonych na skutki zagrożenia, tj. do dzieci (ich opiekunów) oraz do osób starszych i chorych. W związku z tym, celowym jest aby kierownicy placówek takich jak: domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, żłobki, placówki zdrowia itp., korzystali z ostrzeżeń publikowanych w systemie RSO, w szczególności z wykorzystaniem aplikacji zainstalowanej w urządzeniach mobilnych, np. w smartfonie (w załączeniu Informacja na temat korzystania z RSO).

Informacja o jakości powietrza w sposób ciągły dostępna jest na stronach internetowych WIOŚ w Katowicach: www.katowice.wios.gov.pl,w zakładce „Śląski Monitoring Powietrza” (http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/)

INFORMACJE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

Poniżej znajdą Państwo informacje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące głównych przyczyn złej jakości powietrza w województwie śląskim oraz sposobu informowania o jakości powietrza w województwie śląskim.

 ŁAZISKI OGRÓD 2015

Konkurs „Łaziski Ogród 2015” został rozstrzygnięty. Do konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne zgłosiło się 11 właścicieli ogrodów przydomowych oraz 6 właścicieli ogrodów działkowych. Zgodnie z regulaminem konkursu braliśmy pod uwagę utrzymanie zieleni, trawników, krzewów i drzew ich stan zdrowotny, różnorodność kwiatów ogrodzie, czystość i porządek, pomysłowość, harmonię z otoczeniem oraz ogólne wrażenie estetyczne - informuje Iwona Gejdel Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

26.06.2015r. o godzinie 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych burmistrz miasta Aleksander Wyra wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Król nagrodzili laureatów konkursu. Na spotkaniu laureaci i osoby wyróżnione mogli wymienić się doświadczeniem związanym z utrzymaniem zieleni na ogrodach.

Lista Laureatów konkursu „Łaziski Ogród 2015”

1. kategoria „ogród przydomowy”:

I miejsce – Elżbieta Bugiel i Eugeniusz Dąbrowski

II miejsce – Barbara i Roman Kosiccy

III miejsce – Wioletta i Rafał Mosiężny

2. kategoria „ogród działkowy”:

I miejsce – Halina Prachowska

II miejsce – Halina i Tadeusz Martyniak

III miejsce – Jadwiga i Władysław Grabowscy

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI DNIA MATKI ZIEMI „SPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE”

1. Nagrody za plakat otrzymują:

I kategoria: Dzieci, klas 1-3 szkoły podstawowej:

I miejsce - Szymon Wileczek, klasa III d SP nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy

Wyróżnienie - Jakub Grundszok, klasa I d SP nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

II kategoria: Uczniowie, klasy 4-6 szkoły podstawowej:

I miejsce - Kacper Telega, klasa IV d SP nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy

Wyróżnienie - Aleksandra Czechowska, klasa IV d SP nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy

III kategoria: Klasy 1-3 gimnazjum – brak złożonych prac.

2. Spośród zwycięskich prac został wybrany plakat, wykonany przez Szymona Wileczek z klasy IIId SP nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy, który będzie promował kampanię edukacyjną prowadzoną na terenie miasta, mającą na celu uświadomienie każdemu, jak ważne jest utrzymanie porządku po swoim psie.

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łaziska Górne na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”.

Nadrzędnym celem Programu jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Łaziska Górne, a przedstawione w nim cele i kierunki działania są zgodne z obowiązującym prawem oraz kierunkami działań określonymi w programach na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Realizacja działań określonych w Programie umożliwi spełnienie obowiązujących wymogów prawnych oraz poprawę stanu środowiska na terenie Gminy Łaziska Górne.

W dokumencie zostały określone następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie.

2. Metodyka opracowania Programu i główne uwarunkowania Programu.

3. Charakterystyka Gminy Łaziska Górne.

4. Realizacja Polityki Ekologicznej w Gminie Łaziska Górne.

5. Założenia ochrony środowiska Gminy Łaziska Górne na lata 2014-2017

z perspektywą na lata 2018-2021.

6. Kierunki działań systemowych.

7. Ochrona zasobów naturalnych.

8. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.

9. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2014-2017.

10. Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji Programu.

11. Zarządzanie Programem ochrony środowiska.

12. Aspekty finansowe realizacji Programu.

13. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

14. Literatura.

Z projektem dokumentu oraz z pozostałą dokumentacją związaną z przedmiotową sprawą można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5 (pokój nr 8) w godzinach pracy Urzędu. Jednocześnie informuję, że projekt dokumentu został również zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych (www.laziska.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 17.06.2014r. /data wpływu: 24.06.2014r./ Nr WOOŚ.410.289.2014.RK1 odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu przedmiotowego dokumentu. Projekt dokumentu został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego (Uchwała nr 96/37/4/2014 Zarządu Powiatu Mikołowskiego z dnia 13 sierpnia 2014r.).

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235z późn. zm.), uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Uwagi i wnioski dotyczące dokumentu należy składać w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych ul. Energetyków 5 (pokój nr 8), w godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego Obwieszczenia tj. od dnia 4.09.2014r. do dnia 25.09.2014r. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Łaziska Górne.

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

Uchwałą Nr III/52/15/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 czerwca 2010r. przyjęto Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których zostały stwierdzone ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu. W dokumencie tym określono m.in. zakresy działań naprawczych oraz terminy ich realizacji dla strefy gliwicko-mikołowskiej, w której znajduje się nasza Gmina, niezbędne do przywrócenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(α)pirenu. Do najważniejszych działań naprawczych nałożonych na Burmistrza Miasta Łaziska Górne jest przygotowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

„Aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Łaziska Górne” została przygotowana przez specjalistyczną firmę, jego głównym celem jest zwrócenie Państwa uwagi na problem niskiej emisji, przedstawienie potrzeb i oczekiwań mieszkańców Łazisk Górnych związanych z gospodarką cieplną oraz propozycji działań zmierzających do poprawy jakości powietrza atmosferycznego w naszej gminie.

„CHROŃMY KASZTANOWCE 2014”

Gmina Łaziska Górne już po raz szósty obchodziła akcję ochrony drzew kasztanowca białego przed szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem pn.: „Chrońmy Kasztanowce 2014”. W dniu 28 kwietnia ekologiczne przedsięwzięcie rozpoczęło się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Szarotka” przy ul. Ogrodowej w Łaziskach Górnych.

Zadanie polegało na założeniu opasek lepowych na pniu, założeniu pułapek feromonowych w koronie drzew oraz przeprowadzeniu lekcji edukacji ekologicznej z młodzieżą, tj. zajęć teoretyczno-praktycznych, w tym pokaz zabiegów sanitarnych

w koronie drzew metodą alpinistyczną. Uczestnicy akcji - młodzież z Gimnazjum Nr 3 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych (łącznie 22 uczniów) w obecności dendrologa zakładali opaski lepowe oraz składali pułapki z feromonem. Uczniowie wykonali tego typu prace łącznie na 13 kasztanowcach znajdujących się w okolicy centrum miasta. Lekcja edukacji ekologicznej poświęcona była cyklowi rozwojowemu szkodnika, najlepszym metodom jego zwalczania oraz szkodom jakie powoduje. Każdy z uczestników akcji otrzymał t-shirt promujący akcję „Chrońmy Kasztanowce”. Młodzieży towarzyszyli pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska tut Urzędu.

W ramach akcji „Chrońmy Kasztanowce” objęto ochroną łącznie 78 kasztanowców zinwentaryzowanych na terenie miasta Łaziska Górne. Ponadto na wytypowanych 30 kasztanowcach przeprowadzone będą prace pielęgnacyjno-sanitarne polegające na usunięciu posuszu, zabezpieczeniu ran, uformowaniu koron i redukcji masy koron.

KONKURS „ŁAZISKIE KASZTANOBRANIE 2012" ROZSTRZYGNIĘTY

13 listopada 2012 r. rozstrzygnięty został konkurs Burmistrza Miasta Łaziska Górne ,,Łaziskie Kasztanobranie 2012’’. Konkurs skierowany był do wszystkich placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, a jego celem było zachęcenie dzieci do zbierania kasztanów przeznaczonych jako karmę dla leśnych zwierząt w okresie zimowym. Konkurs polegał na indywidualnej zbiórce jak największej ilości kasztanów.

W kategorii „przedszkolak” najwięcej kasztanów w Łaziskach Górnych zebrali: Karolina Czembor - grupa „Słoneczka” z Przedszkola nr 4 (695 kg), Klaudia Dyrda – oddział przedszkolny „Krasnale” Szkoły Podstawowej nr 6 (694 kg.) i Natalia Malinowska – grupa sześciolatków z Przedszkola nr 3 (534 kg.)

W kategorii „uczeń” najwięcej kasztanów zebrali: Patryk Ksiądz – klasa 4d Szkoła Podstawowa nr 6 (1403 kg), Krzysztof Powieczko – klasa 2a ze Szkoły Podstawowej nr 5 (690 kg) oraz Łukasz Profaska z klasy 1c ze Szkoły Podstawowej nr 6 (402 kg).

5 grudnia 2012 r. na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych Burmistrz Miasta uroczyście wręczył zwycięzcom konkursu nagrody oraz dyplomy. W konkursie wyróżnione również zostały osoby, które zebrały więcej niż 200kg. W kategorii „przedszkolak” to: Kamil Botor 400kg, Katarzyna Mazur 321kg, Alicja Zych 314kg, Marcel Mulawa 242kg, Oliwia Nawrot 240kg, Kamil Tiebler 230kg, Zofia Przechrzta 208kg i Weronika Rzepka 206kg. W kategorii „uczeń” to: Zuzanna Borowy 378kg, Mikołaj Buczyński 250kg, Vanessa Lokwenc 230kg oraz Julia Duc 214kg.

Łączna ilość zebranych kasztanów przez szkoły i przedszkola wyniosła w tym roku 15 589kg.

ŁAZISKA GÓRNE WYRÓŻNIONE W XIII EDYCJI KONKURSU „PRZEGLĄDU KOMUNALNEGO” O PUCHAR RECYKLINGU

Celem konkursu było nagrodzenie najbardziej efektywnych systemów selektywnej zbiórki odpadów, promocja nowych technik w zakresie odbioru, zbiórki, odzysku i recyklingu oraz ocena prowadzonej edukacji ekologicznej. Przedmiotem konkursu były zastosowane w praktyce przedsięwzięcia organizacyjne, techniczne i edukacyjne dotyczące odbioru, zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów. Konkurs skierowany był do podmiotów, które podjęły działania zmierzające do zmniejszenia ilości gromadzonych i składowanych odpadów, przez zorganizowanie selektywnej zbiórki na potrzeby odzysku i recyklingu surowców wtórnych oraz prowadzących działania edukacyjne w tym zakresie lub do podmiotów, które prowadzą wyłącznie działania edukacyjne.

W tym roku organizator konkursu przyjął 300 zgłoszeń od prawie 90 podmiotów.

Wyróżnienie oraz tablice informacyjno-dydaktyczne ufundowane przez firmę MENTOR otrzymał Urząd Miejski w Łaziskach Górnych w kategorii „Edukacja Ekologiczna”, organizowanej przy współpracy Fundacji „Nasza Ziemia”. W „Edukacji Ekologicznej” oceniano programy realizowane w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., według następujących kryteriów:

- waga problemu będącego przedmiotem edukacji (na poziomie lokalnym oraz w odniesieniu do polityki ekologicznej państwa),

- jakość i zasięg prowadzonej edukacji (oryginalność i adaptacja do warunków lokalnych, skuteczność w osiąganiu założonych celów, zasięg terytorialny oraz współczynnik ilości osób objętych działaniami do wielkości danej populacji).

Nagrody i wyróżnienia rozdano 20 listopada 2012 r. na uroczystym finale konkursu podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON w Poznaniu. W imieniu Burmistrza Miasta Łaziska Górne wyróżnienie odebrała Iwona Gejdel Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.

SPRZĄTANIE ŚWIATA - JESIEŃ

Do końca października w Łaziskach Górnych trwała akcja „Sprzątanie Świata – jesień”. W akcję jak co roku włączyły się łaziskie placówki oświatowe, których uczniowie zaopatrzeni w worki biodegradacyjne sprzątali nasze miasto. Zebrano 1310kg śmieci. W roku ubiegłym zebrano 2800kg. Spadek ilości wyrzucanych śmieci może świadczyć o większej świadomości ekologicznej mieszkańców naszego miasta.

Uczestnikami tegorocznej akcji byli wychowankowie Przedszkola Integracyjnego Nr 2, Przedszkola Nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek, Przedszkola Nr 6 im. Pod Topolą, Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Szkoły Podstawowej Nr 6 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Powstańców Śląskich, Gimnazjum Nr 3 im. Przyjaciół Ziemi oraz Związek Wędkarzy.

Najwięcej odpadów zebrali uczniowie Zespołu Szkół im. „Piastów Śląskich” (720kg), którzy otrzymają nagrody rzeczowe o tematyce ochrony środowiska.

Wyróżnienia dostają również trzy łaziskie przedszkola: Przedszkole Integracyjne Nr2, Przedszkole Nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek, Przedszkole Nr 6 im. Pod Topolą.

Tereny, które sprzątano w ramach akcji: rejon Przedszkola Nr 5 przy ul. Chopina, Przedszkola Nr 6 przy ul. Wyszyńskiego oraz Przedszkola Nr 2 przy ul. Miodowej, rejon dworca PKP w Łaziskach Górnych, ul. Górnicza koło basenu, „ścieżka zdrowia”, Raj Wędkarza, przejście pod DK81, ul. Morcinka i „Małpi Gaj”, ul. Bukowa, ul. Cieszyńska i teren za torami, ul. Szkolna, rejon ul. Wierzysko i M. Waleska.

Akcję organizował Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych. Pod koniec listopada Burmistrz Miasta Aleksander Wyra odwiedzi zwycięskie placówki i wręczy nagrody.

W ramach akcji Sprzątanie Świata – jesień 18 października 2012r. specjalnie dla przedszkolaków w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych, zorganizowany został także show teatralno- ekologiczny pt. „To ci hałas”. Spektakl skierowany był dla dzieci w wieku 5 - 6 lat, poruszał treści związane ze szkodliwym wpływem hałasu oraz z problemami związanymi z bardzo groźnymi odpadami: bateriami i innymi niepotrzebnymi już przedmiotami elektronicznymi.


 

SPRZĄTANIE ŚWIATA W ŁAZISKACH GÓRNYCH

W dniu 29 września 2012r. w Łaziskach Górnych w ramach akcji Sprzątanie Świata – jesień, odbyła się bezpłatna zbiórka wszystkich zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy mogli dostarczyć na ul. Dworcową, oś. Kościuszki, ul. Szkolną w Łaziskach Górnych. Łącznie z terenu naszej Gminy zebrano prawie 4,5 tony odpadów. Partnerem akcji była firma Recykler z siedzibą w Katowicach przy ul. Pietrusińskiego 14e.

ŁAZISKIE OBCHODY ŚWIĘTA DRZEWA

Święto Drzewa jest ogólnopolską i międzynarodową akcją sadzenia drzew. W tym roku obchody święta odbyły się już po raz dziesiąty w Polsce, a po raz czwarty w naszej Gminie.

10 października przy udziale Władz Miasta na czele z Burmistrzem Miasta Aleksandrem Wyrą, Zastępcą Burmistrza Janem Ratką, Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Tadeuszem Królem, Dyrektorem Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Pawłem Kojsem oraz Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska Iwoną Gejdel zainaugurowano tegoroczne obchody Święta Drzewa w siedzibie Przedszkola Integracyjnego Nr 2.
Podczas obchodów rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Drzewa wokół nas”. Laureaci konkursu oraz ich rodzice otrzymali nagrody, a wszystkie dzieci uczestniczące w obchodach Święta Drzewa otrzymały książki pt. „Drzewa naszych lasów”. Po występach artystycznych przygotowanych przez dzieci z przedszkola oraz opiekunów ich grup, a także przez Weronikę Papież ze Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, na zieleńcu przed Przedszkolem Nr 2 został posadzony przez uczestników obchodów święta okazały klon jawor, który codziennie będzie witał dzieci uczęszczające do przedszkola oraz żłobka.

Laureaci konkursu i wyróżnienia:

I miejsce - Marta Moryń i rodzice,

II miejsce - Krzysztof Gawron i rodzice

III miejsce - Oliwia Nowrot i rodzice.

Wyróżnienia:

- Julia Sonek i rodzice

- Emilia Profaska i mama

Podobnie jak w roku ubiegłym „Święto Drzewa” obchodzono również w Miejskim Ośrodku Wpierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych. 11 października w ramach obchodów „Święta Drzewa” placówka opiekuńczo-wychowawcza przygotowała dla dzieci prezentację multimedialną na temat korony drzewa oraz quiz i zabawy o tematyce przyrodniczej. Dzieci zaprezentowały swój program artystyczny, podczas którego recytowano ekologiczne wierszyki. Następnie rozstrzygnięto konkurs na imiona dla drzew, które zostały nadane podczas uroczystego sadzenia 7 kulistych robinii akacjowych na terenie gminnym, przy wjeździe do Poradni Nr 3 (ośrodka medycznego Proelmed) w Łaziskach Średnich. Imiona posadzonych drzew to: „Hultaj”, „Helena”, „Hildegarda”, „Hilary”, „Helmut”, „Henio” i „Hugo”. Piękne i okazałe drzewa zostały posadzone przez wychowanków i pracowników Miejskiego Ośrodka Wpierania Rodziny i Dziecka wraz z Dyrektorem Ośrodka Łukaszem Gałeczką, Burmistrzem Miasta, Zastępcą Burmistrza Miasta, Przewodniczącym Rady Miejskiej i pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Burmistrz Miasta wręczył wychowankom placówki gry i filmy DVD o tematyce przyrodniczej i podziękował wszystkim za wspólne zaangażowanie w akcję sadzenia drzew na terenie naszego miasta.

W ramach tegorocznej edycji „Święta Drzewa” na terenie naszego miasta posadziliśmy: nową lipę przed Miejskim Domem Kultury, 8 akacji kulistych w Szkole Podstawowej Nr 1, buka zielonego w parku przy Placu Ratuszowym, catalpa nana w ośrodku rekreacyjno-sportowym „Żabka”, 23 klony żółtolistne i czerwonolistne przed placem zabaw przy ul. Kościuszki, 55szt. krzewu perukowca żółtego i czerwonego wzdłuż ul. Energetyków oraz 60 szt. krzewu berberys czerwony i 8 szt. krzewu thuja danica przy placu zabaw przy ul. Staszica.

 „Święto Drzewa” to już tradycja w naszym mieście.

AKCJA "PRACA NA CZYSTO"

Akcja „ Praca na czysto” to kampania promocyjna pod patronatem Ministerstwa Środowiska, mająca na celu promowanie działań proekologicznych w miejscu pracy. „Praca na czysto” polega na wyłonieniu i promowaniu urzędów i firm, które przeprowadzają wśród pracowników ciekawe akcje edukacyjne dotyczące ochrony środowiska.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego również przyłączył się do powyższej akcji zakupując dla całego Urzędu produkty przyjazne dla środowiska. Są to: papier ksero pochodzący z recyklingu, długopisy wyprodukowane z butelek typu PET, markery biodegradowalne, długopisy kartonowe, koperty zrobione z makulatury. Produkty te będą służyły do pracy i funkcjonowania całego Urzędu. Papier ksero oraz koperty są oznaczone napisem: „Kampania promocyjna „Praca na czysto” pod patronatem Ministerstwa Środowiska. Produkty przyjazne dla środowiska.”.

Przyłączając się do akcji chcieliśmy podkreślić, jak ważne jest dla nas naturalne środowisko i w jaki sposób można wykorzystać produkty pochodzące z recyklingu.

STOISKO EKOLOGICZNE NA ŚWIĘTOJAŃSKICH DNIACH ŁAZISK

Na tegorocznych obchodach Świętojańskich Dni Łazisk z inicjatywy Burmistrza Miasta Łaziska Górne, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego po raz pierwszy przygotował stoisko ekologiczne. Mieszkańcy miasta mogli tam otrzymać atrakcyjne gadżety ekologiczne, takie jak: torby bawełniane z herbem miasta Łaziska Górne, kartonowe długopisy z surowców wtórnych oraz książeczki: Kulturowa ścieżka dydaktyczna na Kopaninie i w rejonie ul. Lasoki tom 8. Każdy mógł też poczęstować się jabłkiem i zabrać ze sobą 50g słoiczek z miodem. Dla dzieci przewidziane zostały cukierki krówki i balony. Łącznie na akcję przeznaczono 600 toreb ekologicznych, 600 ścieżek dydaktycznych, 800 słoików z miodem, 200 długopisów, 300 balonów, 75kg jabłek i 25kg krówek. Pracownicy wydziału, ubrani w specjalny zielony uniform promowali hasło: „Zielone Łaziska”.

KONKURS „ŁAZISKI OGRÓD 2012” ROZSTRZYGNIĘTY

Konkurs „Łaziski Ogród 2012” został rozstrzygnięty. Komisja konkursowa na czele z Przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Królem, przyznając nagrody, brała pod uwagę: ogólne wrażenie estetyczne, czystość i porządek, pomysłowość, harmonięz otoczeniem, kwiaty w ogrodzie, utrzymanie zieleni, trawników, krzewów i drzew, różnorodność roślin i ich stan zdrowotny. Dodatkowy punkt otrzymywali właściciele posiadający na terenie ogrodu kompostownik.

20 czerwca 2012 roku wszyscy laureaci konkursu zostali zaproszeni do Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień. Na spotkaniu, w którym uczestniczyli Burmistrz Miasta Aleksander Wyra oraz Zastępca Burmistrza Jan Ratka dyskutowano na temat znaczenia zieleni w naszym mieście.

Lista laureatów konkursu „Łaziski Ogród”:

Kategoria „ogród przydomowy”

I miejsce – Romualda Krzyżowska

II miejsce – Janina Kopańska

III miejsce – Barbara Kochańczyk – Rudy

Kategoria „ogród działkowy”

I miejsce – Jadwiga i Stanisław Nabożny

II miejsce – Eugenia i Jerzy Kristof

III miejsce – Anna i Zenon Braszczok

KONKURS – PODARUJ PŁYCIE NOWE ŻYCIE

W ramach tegorocznych obchodów Dni Matki Ziemi, Burmistrz Miasta Łaziska Górne ogłosił konkurs: ,,Podaruj płycie nowe życie’’. Konkurs, pilotowany przez Wydział Ochrony Środowiska, przeprowadzono w łaziskich szkołach i przedszkolach. Polegał on na zebraniu jak największej ilości zużytych i zniszczonych płyt CD/DVD każdego typu oraz kształtu. Celem konkursu było zachęcenie uczniów i dzieci łaziskich placówek oświatowych do zbierania płyt, w celu późniejszego ich przetworzenia i ponownego wykorzystania. Konkurs trwał od 2 kwietnia do 25 maja 2012 r. Łącznie, w całych Łaziskach, zebrano aż 26 296 szt. płyt.

12 i 13 czerwca 2012 roku Burmistrz Miasta Aleksander Wyra odwiedził placówki oświatowe i wręczył nagrody zwycięzcom konkursu. Gratulujemy Hani Koczenasz z grupy „Motylki” z Przedszkola nr 6, która okazała się bezkonkurencyjna wśród przedszkolaków, zbierając 1857 płyt. Wśród uczniów starszych zwyciężył Kamil Tużnik z klasy Vc ze Szkoły Podstawowej nr 1, zbierając 2831 płyt.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne serdecznie dziękuje wszystkim dzieciom i uczniom za aktywny udział w zbiórce płyt CD/DVD w naszym mieście.

 AKCJA DZIEŃ MATKI ZIEM"

Wzorem lat ubiegłych, również w roku 2012 Burmistrz Miasta Łaziska Górne zorganizował akcję „Dzień Matki Ziemi”. Przedsięwzięcie, przeprowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, przeznaczone było głównie dla uczniów i przedszkolaków łaziskich placówek oświatowych. W tym roku również przyłączył się do nas Okręgowy Związek Wędkarski w Katowicach – koło PZW Nr 82 w Łaziskach Górnych.

Celem akcji było podniesienie świadomości ekologicznej oraz promowanie postaw proekologicznych w naszej lokalnej społeczności. W tym roku młodzi Łaziszczanie sprzątali cenne przyrodniczo rejony Łazisk, takie jak: Małpi Gaj, Cicierz, rejon przedszkola przy ul. Zielonej, okolice dworca PKP w Łaziskach Górnych, okolice tzw. ścieżki zdrowia, rejon ul. Leśnej, Sienkiewicza, Wyszyńskiego, Marta Waleska, Wierzysko i Staszica.

W tegorocznej edycji Dnia Matki Ziemi, dzieci i młodzież łącznie zebrały prawie 2 tony odpadów, z czego ponad pół tony zebrali uczniowie klas 5 Szkoły Podstawowej Nr 1.

12 czerwca 2012 roku Burmistrz Miasta Łaziska Górne odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1, biorących udział w akcji. Dziękując im za zaangażowanie w tegorocznej edycji Dnia Matki Ziemi, wręczył uczniom nagrody książkowe.

PIKNIK EKOLOGICZNY W POBIEDZISKACH – ŁAZISKA NA PODIUM

26 maja 2012r. po raz czwarty odbył się Ogólnopolski Piknik Ekologiczny w Pobiedziskach. W ramach pikniku młodzież z Łazisk Górnych uczestniczyła w rajdzie ekologicznym przygotowanym przez organizatorów. Na pikniku można było nie tylko miło spędzić czas, ale przede wszystkim poszerzyć wiedzę o przyrodzie, roli i wpływie człowieka na stan środowiska, jego degradacji i odnowie. Łaziska Górne w rajdzie reprezentowali uczniowie z Gimnazjum Nr 2: Jonasz Puchała, Jacek Przechrzta, Justyna Pucher, Katarzyna Mazur, Tomasz Maroń. Towarzyszył im opiekun - Pani Zofia Liczba.

W finałowej części imprezy uczniowie przedstawili przygotowaną specjalnie na piknik prezentację na temat historii przemysłowej naszego miasta oraz działań proekologicznych prowadzonych w gminie. Atrakcją prezentacji okazały się - makieta hałdy „Skalny” oraz herb miasta Łaziska Górne – oba wykonane z plastikowych zakrętek.

Drużyna z Łazisk Górnych, po zliczeniu wszystkich punktów, uplasowała się na 3 miejscu na 19 startujących drużyn z całej Polski. Wygraną za III miejsce w rajdzie był sprzęt multimedialny dla szkoły: 40 calowy telewizor LCD Toshiba oraz odtwarzacz blu-ray Philips. Podsumowaniem Ogólnopolskiego Pikniku Ekologicznego w Pobiedziskach był mecz piłki nożnej reprezentacji Burmistrzów i Prezydentów miast z reprezentacją aktorów polskich, których wspomagała młodzież gimnazjalna. W meczu brał udział Zastępca Burmistrza Miasta Łaziska Górne - Jan Ratka. Tym razem sportowy los sprzyjał drużynie aktorów, która pokonała reprezentację Burmistrzów 6-5.

EDUKACJA EKOLOGICZNA - SMERFY Z PRZEDSZKOLA NR 5 WŚRÓD ŁAZISKICH POMNIKÓW PRZYRODY

16 maja 2012r. grupa smerfów z Przedszkola Nr 5 przy ul. Chopina w Łaziskach Górnych odwiedziła Wydział Ochrony Środowiska tutejszego Urzędu. Przedszkolaki zwiedziły biura wydziału. Następny punkt wycieczki stanowiły łaziskie pomniki przyrody nieożywionej i ożywionej: głaz narzutowy oraz dąb szypułkowy zlokalizowane w okolicy Urzędu Miejskiego.

Przed pomnikami przyrody krótką prelekcję na temat ochrony przyrody przeprowadził Marcin Grundszok, pracownik Wydziału Ochrony Środowiska. Dzieci również miały okazję same obmierzyć sznurkiem obwód głazu oraz pnia drzewa.

W budynku Urzędu Miejskiego Smerfy zobaczyły gabinet Burmistrza Miasta oraz jego Zastępcy. Na zakończenie, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego, zorganizowano dla 4-latków mini konkurs ekologiczny na temat segregacji odpadów i rozpoznawania liści drzew.

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl