Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Poniżej przedstawiamy opisy nieruchomości, które gmina Łaziska Górne przeznacza na sprzedaż. W przypadku zainteresowania zakupem prosimy o kontakt z Wydziałem Mienia Komunalnego - tel. 32 324 80 37 lub 32 324 80 38.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147)

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA CELE ROLNICZE

NR MK.GN.12.2017

 LP.  FORMA ODDANIA W DZIERŻAWĘ: TRYB BEZPRZETARGOWY NA RZECZ WNIOSKODAWCY
OPIS NIERUCHOMOŚCI, NR DZIAŁKI, NR KSIĘGI WIECZYSTEJ PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZYNSZ DZIERŻAWNY (ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA Z DNIA 31.12.2007R.)
TERMIN PŁATNOŚCI
OKRES DZIERŻAWY
1. Jan Kapica
ul. Kopalniana, obręb Łaziska Średnie, k.m. 1 działka 5156/103 5157/103, część 5158/103 o pow. łącznej 1.1000 ha
Nieruchomość oznaczona jest jako teren upraw polowych
0,01 zł za 1m2 rocznie (zwolniony z podatku VAT)
do 31 marca
1 rok
2. Janusz Moczała
ul. Wyrska, obręb Łaziska Średnie, k.m. 1 część działki nr 4285/214 o pow.550m2
Nieruchomość oznaczona jest jako teren łąk 0,10 zł za 1m2 rocznie (zwolniony z podatku VAT) do 31 marca 3 lata
3. Krystyna Paprota
ul. Morcinka, obręb Łaziska Średnie, k.m. 1 działka 4391/204 o pow.2967 m2
Nieruchomość oznaczona jest jako teren łąk 0,05 zł za 1m2 rocznie (zwolniony z podatku VAT) do 31 marca 3 lata
4. Tomasz Wyrwisz
ul. Topolowa, obręb Łaziska Górne, k.m. 9 część działki nr 965/135 o pow. 400 m2
Nieruchomość oznaczona jest jako teren łąk 0,10 zł za 1m2 rocznie (zwolniony z podatku VAT) do 31 marca 1 rok
5. Zenon Przechszta
ul. Topolowa, obręb Łaziska Górne, k.m. 9 część działki nr 965/135 o pow. 400 m2 Nieruchomość oznaczona jest jako teren łąk 0,10 zł za 1m2 rocznie (zwolniony z podatku VAT) do 31 marca 1 rok

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej tutejszego Urzędu w terminie od 08.12.2017 do 29.12.2017.

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do wydzierżawienia

MK.RPNW.6845.1.15.2017

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.2147 t.j. z późn. zm.), że opisany poniżej grunt przeznaczony został do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dzierżawcy, na podstawie uchwały nr III/16/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu na cele garażowe oraz uchwały Nr XLIV/479/14 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr III/16/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu na cele garażowe.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy gruntu obejmuje:

teren stanowiący część działki o nr 3882/172 i część działki o nr 3884/175, położony przy ul. Św. Barbary, k.m.1, obręb Łaziska Średnie, księga wieczysta nr KA1M/00064486/0. Opis użytku: B, dr – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/316/2001 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. nr 3 poz. 126 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4MW, co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 05.01.2018r. do 04.01.2028r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 0,60 zł netto za 1 m² miesięcznie

+ należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem 15/38/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 20.01.2011r. z późniejszymi zmianami.

Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

teren stanowiący działkę o nr 1460/1 i część działki o nr 1382/1, położony przy ul. Stokrotek, k.m. 6, obręb Łaziska Górne, księga wieczysta KA1M/00052635/3.

Opis użytku: Bi - według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wynajęcia wynosi 30 m². Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod garaż murowany nr 28.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/315/01 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 3 poz. 125 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KSg, co oznacza teren garaży. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 30.12.2017r. do 29.12.2027r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 0,60 zł netto za 1 m² miesięcznie + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem 15/38/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 20.01.2011r. z późniejszymi zmianami.

Czynsz najmu za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, w innym przypadku czynsz najmu jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego.

Aktualizacja stawki czynszu najmu może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 08.12.2017r. do 28.12.2017r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ GŁÓWNEGO NAJEMCY ORAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

1. ul. Szarotki 2 lokal mieszkalny nr 23

Budynek mieszkalny położony przy ulicy Szarotki 2 w Łaziskach Górnych zlokalizowany jest na działkach oznaczonych numerami 1182/5 oraz 1138/5 o łącznej powierzchni 1507 m2 (karta mapy 6 i 3). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1525,20 m2;

Księga wieczysta o numerze KA1M/00052296/4 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. W Działach III i IV księgi widnieją następujące wpisy: „Wszelkie prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności i współużytkowaniu wieczystym”;

Powierzchnia użytkowa lokalu 33,50 m2;

Wartość lokalu mieszkalnego 76 983,00 zł w tym wartość ułamkowej części nieruchomości gruntowej wynosi 4 776,00 zł;

Przedmiotowy lokal położony jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na trzecim piętrze i składa się z dwóch pokoi, łazienki, przedpokoju oraz kuchni.

Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 6,5 m2;

Wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% ceny gruntu. Opłaty roczne wnosi się wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego;

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie;

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt. 1, 2 oraz 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą,

- jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu. Termin ten upływa w dniu 5 stycznia 2018 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 24 listopada do 15 grudnia 2017 roku.

herb

OGŁOSZENIE O TRZECIM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH, OBRĘB ŁAZISKA DOLNE, PRZY ULICY GÓRNICZEJ

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXVI/346/08 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Górniczej

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

Ogłasza

Trzeci publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanej poniżej nieruchomości gruntowej:

Numer działki
Powierzchnia m2


Obręb, karta mapy
Księga wieczysta SR Mikołów
Cena wywoławcza netto PLN
Wadium PLN
2578/123 1593 Łaziska Dolne, k.m.1
KA1M/00062739/5 57 330,00
5 000,00

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej nr 2578/123 w pierwszym i drugim przetargu wynosiła 63 700,00 zł netto. Cena wywoławcza w trzecim przetargu, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 393/1133/17 z dnia 16 listopada 2017 roku, została obniżona o 10% do kwoty 57 330,00 zł netto. Uwaga! Wylicytowana cena zakupu działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Dolne, przy ulicy Górniczej, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00062739/5 pozostają wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego działka objęta została strefą urbanistyczną 34MU2 oraz UŻE, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz tereny użytku ekologicznego. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej działki odbył się w dniu 27 lipca 2017 roku. Drugi przetarg odbył się w dniu 13 października 2017 roku. Ze względu na brak oferentów przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość gruntowa nr 2578/123 zlokalizowana jest w peryferyjnej, północno-zachodniej części obrębu Łaziska Dolne, w drugiej linii zabudowy. Od strony północnej graniczy z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym, od strony wschodniej z boczną drogą dojazdową od ul. Górniczej, z pozostałych dwóch stron z działkami niezabudowanymi. Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do trapezu i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka ze spadkiem w kierunku południowym. Przy granicy wschodniej działki przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz linia energetyczna, a także sieć gazowa. Górny pas działki o szerokości około 20 m stanowi teren budownictwa mieszkaniowego, pozostała dolna część stanowi użytek ekologiczny chroniony, bez prawa zabudowy. W promieniu około 0,7 km od nieruchomości znajduje się szkoła, przedszkole, sklepy spożywcze. W odległości około 1 km od działki zlokalizowany jest Miejski Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „Żabka”. Odległość od centrum miasta wynosi około 2,5 km, do wjazdu na drogę krajową DK81 – 1,1 km. Nad częścią działki, która została objęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefą urbanistyczną UŻE, przechodzą linie średniego napięcia 20 kV.

Trzeci przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 8 stycznia 2018 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Górniczej”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1061).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 14 kwietnia do 05 maja 2017 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 26 maja 2017 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: mk@laziska.pl

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl