Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Poniżej przedstawiamy opisy nieruchomości, które gmina Łaziska Górne przeznacza na sprzedaż. W przypadku zainteresowania zakupem prosimy o kontakt z Wydziałem Mienia Komunalnego - tel. 32 324 80 37 lub 32 324 80 38.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia MK.RPNW.8.2018

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości, że opisany poniżej grunt przeznaczony został do wynajęcia na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2018.121 t.j. z późn. zm.).

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wynajęcia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu gruntu obejmuje:

• teren stanowiący część działki o nr 2166/109, położony przy Placu Ratuszowym, k.m. 2, obręb Łaziska Górne, księga wieczysta KA1M/00070183/1. Opis użytku: Bi - według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wynajęcia wynosi 2 m². Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod reklamę jednostronną.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/315/01 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 3 poz. 125 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1AUC, co oznacza tereny usług administracji.

Okres najmu ww. nieruchomości od 16.07.2018r. do 15.07.2021r.

Wysokość opłat z tytułu najmu wynosi 0,86 zł brutto dziennie za każdy rozpoczęty m², zgodnie z Zarządzeniem 348/933/13 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 11.10.2013r.

Czynsz najmu za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, w innym przypadku czynsz najmu jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego.

Aktualizacja stawki czynszu najmu może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 22.06.2018r. do 13.07.2018r.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XI/134/2007 z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ulicy Południowej oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

Lp. NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
1. 4454/3 1096 m2 81 800,00 zł KA1M/00038654/8
2. 4455/3
1068 m2 79 700,00 zł KA1M/00038654/8

Powyższe wartości zostały podane zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 18 maja 2018 roku sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Południowej, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Nieruchomości nie są obciążone. Nie stanowią również przedmiotu zobowiązań. Działy III i IV KA1M/00038654/8 pozostają wolne od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały strefami urbanistycznymi 48 MU2, 1 D1/1 oraz 2 D1/2, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz tereny ulic dojazdowych.

Działka nr 4454/3 jest niezabudowana, częściowo ogrodzona (przez posesję sąsiednią), posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Na nieruchomości, w jej południowej części, posadowiono odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, co powoduje ograniczenie

w swobodzie gospodarowania terenem. Możliwość realizacji zabudowy budynkiem mieszkalnym na około 900 m2. W pobliżu granicy zachodniej znajduje się sieć wodociągowa, a po drugiej stronie ulicy sieć energetyczna. Dojazd do nieruchomości bezpośredni z utwardzonej ulicy Południowej. Sąsiedztwo działki stanowią grunty niezabudowane

z zielenią nieurządzoną i zabudowa jednorodzinna. W pobliżu znajduje się oczyszczalnia ścieków oraz kompleks rekreacyjna „YNZLA”. Odległość do centrum Gminy wynosi około 5000 m, do centrum obrębu Łaziska Średnie około 2300 m.

Działka nr 4455/3 jest niezabudowana, częściowo ogrodzona (przez posesję sąsiednią), posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Na nieruchomości, w jej południowej części, posadowiono odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, co powoduje ograniczenie w swobodzie gospodarowania terenem. Możliwość realizacji zabudowy budynkiem mieszkalnym na około 900 m2. Sieć wodociągowa posadowiona na południe od działki, po drugiej stronie ulicy około 7 m lub na zachodzie około 30 m. W podobnym zasięgu sieć energetyczna. Dojazd do nieruchomości bezpośredni z utwardzonej ulicy Południowej. Sąsiedztwo działki stanowią grunty niezabudowane z zielenią nieurządzoną i zabudowa jednorodzinna. W pobliżu znajduje się oczyszczalnia ścieków oraz kompleks rekreacyjna „YNZLA”. Odległość do centrum Gminy wynosi około 5000 m, do centrum obrębu Łaziska Średnie około 2300 m.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 3 sierpnia 2018 roku.

Wykaz wywieszono na okres od 22 czerwca do 13 lipca 2018 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Placu Ratuszowym 1.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2018.121 t.j. z późn. zm.), że opisany poniżej grunt przeznaczony został do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dzierżawcy, na podstawie uchwały nr XXXIV/374/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu do lat 10, w tym kolejnych umów.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy gruntu obejmuje:

• teren stanowiący część działki o nr 632/60, położony przy ul. Św. Jana Pawła II, k.m. 3, obręb Łaziska Górne, księga wieczysta LWH 175. Opis użytku: B - według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wynajęcia wynosi 35 m². Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod pawilon handlowy – salon optyczny.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/315/01 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 3 poz. 125 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2AUC, co oznacza teren usług kultury. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 12.07.2018r. do 11.07.2021r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 3,00 zł netto za 1 m² miesięcznie + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem 15/38/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 20.01.2011r. z późniejszymi zmianami.

Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.


Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXIX/420/18 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 4062/176 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Źródlanej oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późniejszymi zmianami).

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Lp.

NUMER DZIAŁKI

POWIERZCHNIA

WARTOŚĆ NETTO

KSIĘGA WIECZYSTA

1.

4062/176

466 m2

15 400,00 zł

KA1M/00056571/4

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 14 czerwca 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.
Wyżej opisana działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Źródlanej, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Nieruchomość nie jest obciążona. Nie jest również przedmiotem zobowiązań. Dział IV księgi wieczystej numer KA1M/00056571/4 pozostaje wolny od wpisów. W dziale III widnieją wpisy dotyczące ustanowienia służebności przesyłu jednak nie dotyczą one działki będącej przedmiotem wykazu. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną 31 MU 2 oraz ZN, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz tereny zieleni śródpolnej i wysokiej. Działka nr 4062/176 posiada kształt regularny, zbliżony do trapezu prostokątnego o szerokości 14 m i średniej długości około 35 m. Teren działki z lekkim spadkiem w kierunku zachodnim. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka podłączona jest do sieci kanalizacyjnej, obok działki biegną linie wysokiego napięcia. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane, częściowo zadrzewione. Dalsze otoczenie to tereny kopalniane, zabudowa jednorodzinna oraz usługowa.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do zbycia w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz.121 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 30 lipca 2018 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 18 czerwca do 9 lipca 2018 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Miejsce zamieszczenia wykazu: strona internetowa Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXIX/421/18 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 5129/2 oraz 5132/2 położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Południowej oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE
podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

NUMER DZIAŁKI

POWIERZCHNIA

WARTOŚĆ NETTO

KSIĘGA WIECZYSTA

5129/2

5132/2

1085 m2

1091 m2

Łącznie 2176 m2

163 400,00 zł

KA1M/00003663/0

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 18 maja 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Południowej, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Nieruchomości nie są obciążone. Nie stanowią również przedmiotu zobowiązań. Działy III i IV KA1M/00003663/0 pozostają wolne od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały strefą urbanistyczną 4 MU 1, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działki przeznaczone zostały do sprzedaży łącznie jako jedna nieruchomość gruntowa. Działki są niezabudowane i nieogrodzone, o kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka 5132/2 znajduje się w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i posiada bezpośredni dostęp do gminnej drogi wewnętrznej. Działka 5129/2 przylega do pierwszej od południowej granicy. Sieć kanalizacyjna, elektryczna i wodociągowa w pobliżu zabudowy do 7 m od południowej granicy działki nr 5132/2. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią grunty niezabudowane z zielenią nieurządzoną, zabudowa jednorodzinna i tereny leśne. W odległości około 300 m (w linii prostej) znajduje się czynna oczyszczalnia ścieków i kompleks rekreacyjny „Ynzla”.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 26 lipca 2018 roku.

Wykaz wywieszono na okres od 14 czerwca do 5 lipca 2018 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowym 1.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
podaje do publicznej wiadomości 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ GŁÓWNEGO NAJEMCY ORAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

1. ul. Szarotki 4 lokal mieszkalny nr 19

• Budynek mieszkalny wielorodzinny, czterokondygnacyjny położony przy ulicy Szarotki 4 w Łaziskach Górnych zlokalizowany jest na działce oznaczonej numerem 1010/5 o powierzchni 1159 m2 (karta mapy 3). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1025,60 m2. Budynek jest podpiwniczony, posiada dwie klatki schodowe, w których znajdują się łącznie 32 mieszkania;

•  Księga wieczysta o numerze KA1M/00052297/1 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. W Działach III i IV księgi widnieją następujące wpisy: „Wszelkie prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności i współużytkowaniu wieczystym”;

• Powierzchnia użytkowa lokalu 33,70 m2;

• Wartość lokalu mieszkalnego 81 116,00 zł w tym wartość ułamkowej części nieruchomości gruntowej wynosi 4 335,00 zł;

• Przedmiotowy lokal położony jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na parterze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.
Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,06 m2;

• Wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% ceny gruntu. Opłaty roczne wnosi się wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego;

• Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie;

• Zgodnie z art.34 ust.1 pkt. 1, 2 oraz 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,

- jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu. 


OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM 2250/140 POŁOŻONEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY ULICY MODRZEWIOWEJ

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr VIII/67/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Modrzewiowej

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

Ogłasza

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanej poniżej nieruchomości gruntowej:

Numer działki Powierzchnia
m2
Obręb,
karta mapy
Księga wieczysta
SR Mikołów
Wartość netto -
cena wywoławcza netto PLN
Wadium PLN
2250/140 395
Łaziska Górne, k.m. 9 KA1M/00068608/0
45 820,00
4000,00

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 16 kwietnia 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Uwaga! Wylicytowana cena zakupu przedmiotowej działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Nieruchomość gruntowa 2250/140 znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Modrzewiowej, arkusz mapy 9, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Dział IV KA1M/00068608/0 pozostaje wolny od wpisów. W dziale III przedmiotowej księgi wieczystej znajdują się wpisy dotyczące służebności drogowej oraz przesyłu. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną 13 MU 1, co oznacza teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Działka zlokalizowana jest na terenie osiedla domów jednorodzinnych „Leśne Zacisze” na pograniczu Łazisk Górnych i Mikołowa, w dogodnej odległości od wjazdu na drogę krajową DK81. Nieruchomość posiada kształt nieregularny, zbliżony do trójkątnego, teren działki z nieznacznym spadkiem w kierunku północnym. Średnia długość działki wynosi około 25 metrów, średnia szerokość – około 16 metrów. Działka położona jest przy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy - ulica Modrzewiowa. Na części nieruchomości urządzono parking dla samochodów osobowych. Działka posiada dostęp do pełnej infrastruktury technicznej (prąd, woda, kanalizacja, gaz, telekomunikacja), która jest założona na działce lub w jej sąsiedztwie. W bliskości południowej granicy działki przebiega kablowa linia średniego napięcia oraz sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W bliskości północnej granicy przebiega linia ziemna telekomunikacyjna.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2018 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 9 lipca 2018 roku na konto Urzędu Miasta Łaziska Górne Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Modrzewiowej – działka nr 2250/140”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 19 kwietnia do 10 maja 2018 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 31 maja 2018 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej mk@laziska.pl

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXIX/419/18 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 2140/18 oraz 2141/18 położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Wesołej, a także zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

Lp. NUMER DZIAŁKI
POWIERZCHNIA WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
1. 2140/18 1142 m2 80 000,00 zł KA1M/00062280/2
2. 2141/18 1250 m2 87 500,00 zł KA1M/00062280/2

Powyższe wartości netto zostały podane zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 18 maja 2018 roku sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych przy ulicy Wesołej, arkusz mapy 2, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi wieczystej numer KA1M/00062280/2 pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że powyżej opisane działki nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały strefą urbanistyczną 1 MU1, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Działka 2140/18 jest nieogrodzona, niezabudowana, o regularnym kształcie zbliżonym do kwadratu z nieznacznie ściętym narożem. Przy północnej granicy działki posadowiony jest słup konstrukcji stalowej napowietrznej linii średniego napięcia (20kV). W odległości około 50 m2 od zachodniej granicy działki znajduje się napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia (110kV). Pozostałe sieci uzbrojenia tj. woda, kanalizacja, energia, znajdują się w pobliżu zabudowy nr 90, a gaz przy ulicy Orzeskiej lub przy zabudowie mieszkaniowej przy ulicy Pięknej (około 100 m). Dojazd do nieruchomości przygotowany przez podział geodezyjny, utwardzony klińcem, wymagający zorganizowania na ostatnim odcinku około 50 m. Odległość do Orzeskiej wynosi około 200 metrów. Sąsiedztwo działki stanowią grunty przeznaczone pod zabudowę.

Działka nr 2141/18 jest nieogrodzona, niezabudowana, o regularnym kształcie zbliżonym do kwadratu. Przy północnej granicy działki posadowiony jest słup konstrukcji stalowej napowietrznej linii średniego napięcia (20kV). W odległości około 80 m2 od zachodniej granicy działki znajduje się napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia (110kV). Pozostałe sieci uzbrojenia tj. woda, kanalizacja, energia, znajdują się w pobliżu zabudowy nr 90, a gaz przy ulicy Orzeskiej lub przy zabudowie mieszkaniowej przy ulicy Pięknej (około 100 m). Dojazd do nieruchomości przygotowany przez podział geodezyjny, utwardzony klińcem, wymagający zorganizowania na ostatnim odcinku około 50 m. Odległość do Orzeskiej wynosi około 200 metrów. Sąsiedztwo działki stanowią grunty przeznaczone pod zabudowę.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 20 lipca 2018 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 8 do 29 czerwca 2018 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia MK.RPNW.6.2018

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2018.121 t.j. z późn. zm.), że opisany poniżej grunt przeznaczony został do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy, na podstawie uchwały nr XXXIV/374/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu do lat 10, w tym kolejnych umów.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wynajęcia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajęcia obejmuje:

• teren stanowiący część działki o nr 2165/109, położony przy Placu Ratuszowym, k.m. 2, obręb Łaziska Górne, księga wieczysta KA1M/00070183/1. Opis użytku: Bi - według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wynajęcia wynosi 2 m². Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod reklamę dwustronną.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/315/01 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 3 poz. 125 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1AUC, co oznacza tereny usług administracji.

Okres najmu ww. nieruchomości od 07.07.2018r. do 06.07.2021r.

Wysokość opłat z tytułu najmu wynosi 0,86 zł brutto dziennie za każdy rozpoczęty m², zgodnie z Zarządzeniem 348/933/13 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 11.10.2013r.

Czynsz najmu za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, w innym przypadku czynsz najmu jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego.

Aktualizacja stawki czynszu najmu może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

• teren stanowiący część działki o nr 2162/109, położony przy Placu Ratuszowym, k.m. 2, obręb Łaziska Górne, księga wieczysta KA1M/00064016/5. Opis użytku: Bi - według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wynajęcia wynosi 2 m². Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod reklamę dwustronną.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/315/01 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 3 poz. 125 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1AUC, co oznacza tereny usług administracji.

Okres najmu ww. nieruchomości od 07.07.2018r. do 06.07.2021r.

Wysokość opłat z tytułu najmu wynosi 0,86 zł brutto dziennie za każdy rozpoczęty m², zgodnie z Zarządzeniem 348/933/13 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 11.10.2013r.

Czynsz najmu za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, w innym przypadku czynsz najmu jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego.

Aktualizacja stawki czynszu najmu może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

• teren stanowiący część działki o nr 1746/109, położony przy ul. Energetyków, k.m. 2, obręb Łaziska Górne, księga wieczysta KA1M/00049775/2. Opis użytku: B - według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wynajęcia wynosi 2 m². Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod reklamę dwustronną.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/315/01 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 3 poz. 125 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1AUC, co oznacza tereny usług administracji oraz symbolem 3L1/2, co oznacza tereny ulic lokalnych.

Okres najmu ww. nieruchomości od 07.07.2018r. do 06.07.2021r.

Wysokość opłat z tytułu najmu wynosi 0,86 zł brutto dziennie za każdy rozpoczęty m², zgodnie z Zarządzeniem 348/933/13 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 11.10.2013r.

Czynsz najmu za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, w innym przypadku czynsz najmu jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego.

Aktualizacja stawki czynszu najmu może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

• teren stanowiący część działki o nr 1746/109, położony przy ul. Energetyków, k.m. 2, obręb Łaziska Górne, księga wieczysta KA1M/00049775/2. Opis użytku: B - według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wynajęcia wynosi 2 m². Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod reklamę dwustronną.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/315/01 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 3 poz. 125 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1AUC, co oznacza tereny usług administracji oraz symbolem 3L1/2, co oznacza tereny ulic lokalnych.

Okres najmu ww. nieruchomości od 07.07.2018r. do 06.07.2021r.

Wysokość opłat z tytułu najmu wynosi 0,86 zł brutto dziennie za każdy rozpoczęty m², zgodnie z Zarządzeniem 348/933/13 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 11.10.2013r.

Czynsz najmu za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, w innym przypadku czynsz najmu jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego.

Aktualizacja stawki czynszu najmu może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

• teren stanowiący część działki o nr 1342/109, położony przy ul. Dworcowej, k.m. 2, obręb Łaziska Górne, księga wieczysta KA1M/00058070/6. Opis użytku: dr - według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wynajęcia wynosi 2 m². Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod reklamę jednostronną.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/315/01 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 3 poz. 125 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1AUC, co oznacza tereny usług administracji oraz symbolem 3L1/2, co oznacza tereny ulic lokalnych.

Okres najmu ww. nieruchomości od 07.07.2018r. do 06.07.2021r.

Wysokość opłat z tytułu najmu wynosi 0,86 zł brutto dziennie za każdy rozpoczęty m², zgodnie z Zarządzeniem 348/933/13 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 11.10.2013r.

Czynsz najmu za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, w innym przypadku czynsz najmu jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego.

Aktualizacja stawki czynszu najmu może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 07.06.2018r. do 27.06.2018r.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXII/224/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Jesionowej oraz ulicy Świerkowej, a także zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

Lp. NUMER DZIAŁKI
POWIERZCHNIA WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
1. 2268/135 787 m2 80 274,00 zł KA1M/00076598/5

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowy z dnia 10 maja 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych przy ulicy Świerkowej, arkusz mapy 9, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Dział III księgi wieczystej KA1M/00076598/5 zawiera wpis prawa służebności gruntowej, który jest bezprzedmiotowy z uwagi na brak oznak jakiegokolwiek wykonywania. Dział IV księgi pozostaje wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną 13 MU2, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Działka nr 2268/135 jest nieogrodzona, niezabudowana, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, z pełną infrastrukturą techniczną usytuowaną na i w sąsiedztwie działki (prąd, woda, gaz, kanalizacja, telekomunikacja). Działka położona jest przy drodze gminnej przy połączeniu ulic Świerkowej oraz Topolowej, zaś z pozostałych stron graniczy z działkami zabudowanymi oraz terenami kolejowymi relacji Katowice-Rybnik. Nad częścią działki przebiega linia średniego napięcia 20kV wraz ze strefą ochronną. Odległość działki od centrum miasta wynosi około 2,5 km.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 17 lipca 2018 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 5 do 26 czerwca 2018 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr X/87/11 z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Orzeskiej, a także zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

Lp.
NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
1. 2020/18
892 m2 64 900,00 zł KA1M/00062280/2

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowy z dnia 18 maja 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, w rejonie Brada, przy ulicy Pięknej (dawna Orzeska), arkusz mapy 2, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00062280/2 są wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną 1 MU 1, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Działka nr 2020/18 jest nieogrodzona, niezabudowana, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. W granicy zachodniej działki i w jej pobliżu, w drodze, prowadzona jest sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, a po drugiej stronie ulicy – gazowa. Przy granicy wschodniej i nad częścią nieruchomości przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia (110 kV), a w odległości około 10 metrów od północnej granicy – linia średniego napięcia (20kV), co wprowadza częściowe ograniczenie w swobodzie gospodarowania terenem nieruchomości. Dojazd do nieruchomości zorganizowany, utwardzony klińcem. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią grunty niezabudowane z zielenią nieurządzoną lub przeznaczone pod zabudowę oraz zabudowa jednorodzinna. Odległość do centrum Miasta wynosi około 1500 m.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 16 lipca 2018 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 4 do 25 czerwca 2018 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXVIII/306/13 z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Słowackiego, a także zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

NUMER DZIAŁKI
POWIERZCHNIA WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
4617/198 2406 m2
142 800,00 zł KA1M/00066211/6

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowy z dnia 14 maja 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Słowackiego, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00066211/6 są wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną 2UHGR/MU1, co oznacza tereny przeznaczone pod realizację wszelkiego rodzaju usług nieuciążliwych dla środowiska i mieszkańców oraz 5L1/2, co oznacza tereny ulic lokalnych.

Nieruchomość położona jest w południowej części miasta, w pobliżu granicy administracyjnej Łazisk Górnych i Wyr, w odległości około 1,5 km od centrum obrębu Łazisk Średnich oraz w odległości około 4,5 km od ścisłego centrum miasta, gdzie zlokalizowana jest infrastruktura administracyjna miasta. Działka nr 4617/198 bezpośrednio sąsiaduje od strony północnej z terenami z zabudową usługową, od strony zachodniej z działką z zabudową mieszkalną oraz od strony wschodniej z niezabudowanymi terenami budowlanymi.

Od strony południowej nieruchomość graniczy z ulicą Słowackiego, a po przeciwnej stronie ulicy zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna.

Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt regularny, prostokątny, teren zasadniczo płaski, działka przylega do drogi publicznej krótszym bokiem. Od strony zachodniej teren działki jest ogrodzony. Wzdłuż zachodniej granicy działka porośnięta jest drzewami iglastymi, a w północnej części krzewami i drzewami samosiejkami. Na działce, w bezpośrednim sąsiedztwie zachodniej granicy, w odległości 15 m od północnej granicy działki usytuowany jest słup energetyczny niskiego napięcia. Przez teren działki równolegle do północnej granicy przebiega linia NN oraz przechodzi rurociąg gazu wysokoprężnego, który przecina zachodnią granicę działki w odległości 10 m i północną granicę działki w odległości 22 m od jej północno-zachodniego narożnika. W ulicy Słowackiego wzdłuż południowej granicy działki przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz linia teletechniczna. Dojazd do nieruchomości jest dobry – od ulicy Górnośląskiej (dawniej 22 Lipca), która jest jedną z głównych ulic Łazisk Średnich, skręca się w ulicę Słowackiego (biegnącą w stronę Wyr), przy której zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość. Dojazd do działki drogami o nawierzchni asfaltowej. Przystanek komunikacji miejskiej znajduje się przy ulicy Górnośląskiej, w odległości około 0,25 km od nieruchomości. W pobliżu zlokalizowane są również placówki handlowe.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 5 lipca 2018 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 24 maja do 14 czerwca 2018 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

MK.RPNW.6845.5.2018

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości, że opisany poniżej grunt przeznaczony został do wydzierżawienia na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2018.121 t.j. z późn. zm.).

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy gruntu obejmuje:

teren stanowiący część działki o nr 411/61, położonej przy ul. Świętego Jana Pawła II, k.m. 3, obręb Łaziska Górne, księga wieczysta nr KA1M/00056870/0.

Opis użytku: B - według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 10 m². Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod mobilną lodziarnię.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/315/01 z dnia 11 grudnia 2001r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 3 poz. 125 z dnia 30.01.2002r. z późn. zm.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 AUC, co oznacza teren usług administracji, zdrowia, handlu, kultury i rzemiosła.

Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 18.06.2018r. do 07.10.2018r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 3,00 zł brutto za 1 m2 dziennie zgodnie z Zarządzeniem nr 35/112/15 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 13.03.2015r.

Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 23.05.2018r. do 12.06.2018r.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXII/224/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Jesionowej oraz ulicy Świerkowej, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA WARTOŚĆ NETTO
KSIĘGA WIECZYSTA
2277/135 637 m2 79 625,00 zł KA1M/00006036/7

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 10 maja 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Jesionowej, arkusz mapy 9, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00006036/7 pozostają wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższa działka objęta została strefą urbanistyczną 3UHGR/US, co oznacza tereny przeznaczone pod realizację wszelkiego rodzaju usług nieuciążliwych dla środowiska i mieszkańców oraz 2D1/2, co oznacza tereny ulic dojazdowych. Działka numer 2277/135 oddalona jest od centrum miasta około 2,5 km, w pobliżu przebiega droga krajowa DK81 – około 0,8 km. Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do prostokątnego. Jest to grunt niezabudowany

o korzystnej szerokości i ukształtowaniu, z pełną infrastrukturą techniczną usytuowaną na przedmiotowej działce i w jej sąsiedztwie – prąd, woda, kanalizacja, gaz, telekomunikacja. Działka posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Jesionowej. W bliskości nieruchomości znajduje się plac zabaw oraz boisko sportowe, nieco dalej przebiega linia kolejowa relacji Katowice – Rybnik.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Wykaz wywieszono na okres od 17 maja do 7 czerwca 2018 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowym 1.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXVIII/308/13 z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Lipowej oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

NUMER DZIAŁKI
POWIERZCHNIA WARTOŚĆ NETTO
KSIĘGA WIECZYSTA
4414/167 1195 m2
82 200,00 zł KA1M/00059432/9

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 14 maja 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Lipowej, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Nieruchomość nie jest obciążona. Nie stanowi również przedmiotu zobowiązań. Działy III i IV KA1M/00059432/9 są wolne od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną 3MU1 oraz 19MU2, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działka posiada kształt regularny, prostokątny. Otoczenie działki stanowią nieruchomości z zabudową jednorodzinną, dalsze to zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, teren kościoła oraz zabudowa mieszkaniowa z nieuciążliwą działalnością. W pobliżu nieruchomości znajdują się placówki handlowe i usługowe, market „Netto”, „Biedronka”, apteka, przychodnie lekarskie, przedszkole, bank, weterynarz, szkoła oraz przystanek komunikacji miejskiej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Łaziska Górne tj. ulicy Lipowej, która łączy się z drogą powiatową ul. Wyrską. Media tj. sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz linia energetyczna zlokalizowane są przy południowej granicy działki.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Wykaz wywieszono na okres od 17 maja do 7 czerwca 2018 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowym 1.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr X/85/11 z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Przysiółki oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

Lp. NUMER DZIAŁKI
POWIERZCHNIA WARTOŚĆ NETTO
KSIĘGA WIECZYSTA
1. 1348/12
1000 m2
70 300,00 zł
KA1M/00077305/2

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 14 maja 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Działka będąca przedmiotem wykazu znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Przysiółki, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Dział III księgi wieczystej - ciężary i ograniczenia - posiada wpis o służebności drogowej. Dział IV – hipoteka - pozostaje wolny od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną 7MU1, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działka znajduje się w strefie terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi.

Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości około 1,8 km w linii prostej od ścisłego centrum miasta, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, niezabudowanych terenów budowlanych oraz w bliskiej odległości terenów leśnych. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Przysiółki. W odległości około 400 m od działki znajduje się wjazd na ulicę Orzeską będącą jedną z głównych ulic miasta, biegnącą z jednej strony w kierunku centrum Łazisk Górnych, z drugiej w kierunku Orzesza. Przystanek komunikacji miejskiej znajduje się przy ulicy Orzeskiej w odległości 0,8 km od nieruchomości. Działka posiada kształt regularny, zbliżony do kwadratu o jednym ściętym rogu. Teren działki z lekkim spadkiem w kierunku południowym. Od strony południowej nieruchomość graniczy z ulicą Przysiółki, od strony wschodniej z wydzieloną geodezyjnie drogą wewnętrzną, z pozostałych dwóch stron z niezabudowanymi działkami budowlanymi. W ulicy Przysiółki wzdłuż południowej granicy działki biegnie sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacyjna. Linia energetyczna usytuowana jest w niewielkiej odległości od granic działki.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 27 czerwca 2018 roku.

Wykaz wywieszono na okres od 16 maja do 6 czerwca 2018 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowym 1.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXVII/397/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1551/20 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Mokierskiej oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Lp.
NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
1. 1551/20 172 m2 9 300,00 zł
KA1M/00056859/7

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 30 kwietnia 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wyżej opisana działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Mokierskiej, arkusz mapy 6, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Nieruchomość nie jest obciążona. Nie jest również przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej numer KA1M/00056859/7 pozostają wolne od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną 30 MU 2, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Nieruchomość gruntowa nr 1551/20 jest wąska, ma kształt regularny, prostokątny. Teren działki ze spadkiem w kierunku południowym. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią nieruchomości z zabudową jednorodzinną.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do zbycia w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem 1132/20.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz.121 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 18 czerwca 2018 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 7 do 28 maja 2018 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne

ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Miejsce zamieszczenia wykazu: strona internetowa Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXIV/372/18 z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych na Osiedlu im. Tadeusza Kościuszki, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

NUMER DZIAŁKI
POWIERZCHNIA WARTOŚĆ RYNKOWA,  PRAWA WŁASNOŚCI
5169/204
47 m2
4 935,00 zł
5170/204
75 m2 7 875,00 zł

Powyższe wartości zostały podane zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 16 kwietnia 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, na terenie Osiedla im. Tadeusza Kościuszki, k. m. 1. Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą oznaczoną numerem KA1M/00066382/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mikołowie, w której prawo własności wpisano na rzecz Gminy Łaziska Górne. Dział III księgi zawiera wpisy dotyczącego służebności przesyłu na rzecz PEC Sp. z o. o. Dział IV odnoszący się do hipotek nie zawiera wpisów.

W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie nieruchomości objęte zostały strefą urbanistyczną 7 MW, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działki są nieogrodzone, mają kształt nieregularny zbliżony do trójkątnego z nieznacznym spadkiem w kierunku południowym. Pełna infrastruktura techniczna (prąd, woda, kanalizacja, gaz, telekomunikacja) założona na lub w sąsiedztwie nieruchomości. Działka nr 5169/204 jest zabudowana narożnikiem budynku usługowego (aktualnie zajmowanego przez sieć „Biedronka”), w pozostałej części działki stanowią dojście do budynku (chodnik i schody).

Forma zbycia: oddanie w użytkowanie wieczyste.

Działki nr 5169/204 oraz 5170/204 przeznaczone zostały do oddania w użytkowanie wieczyste celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 3255/204.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Do ceny dolicza się 23% VAT.

Wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 3% ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Do ceny dolicza się 23% VAT.

Opłaty roczne wnosi się bez wezwania przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późniejszymi zmianami) wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

Termin uiszczenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego upływa najpóźniej na dzień przed terminem zawarcia umowy notarialnej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 5 czerwca 2018 roku.

Wykaz wywieszono w terminie od 24 kwietnia do 15 maja 2018 roku.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Miasta Łaziska Górne podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ GŁÓWNEGO NAJEMCY ORAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

1. ul. Szarotki 2 lokal mieszkalny nr 33

Budynek mieszkalny położony przy ulicy Szarotki 2 w Łaziskach Górnych zlokalizowany jest na działkach oznaczonych numerami 1182/5 oraz 1138/5 o łącznej powierzchni 1507 m2 (karta mapy 6 i 3). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1525,20 m2;

Księga wieczysta o numerze KA1M/00052296/4 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. W Działach III i IV księgi widnieją następujące wpisy: „Wszelkie prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności i współużytkowaniu wieczystym”;

Powierzchnia użytkowa lokalu 43,00 m2;

Wartość lokalu mieszkalnego 101 566,00 zł w tym wartość ułamkowej części nieruchomości gruntowej wynosi 5 948,00 zł;

Przedmiotowy lokal położony jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na drugim piętrze i składa się z dwóch pokoi, łazienki, przedpokoju oraz kuchni.

Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 7,12 m2;

Wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% ceny gruntu. Opłaty roczne wnosi się wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego;

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie;

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt. 1, 2 oraz 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,

- jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu. Termin ten upływa w dniu 5 czerwca 2018 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 24 kwietnia do 15 maja 2018 roku.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr VIII/67/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2250/140 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Modrzewiowej, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO

 NUMER DZIAŁKI
 POWIERZCHNIA  WARTOŚĆ NETTO
 KSIĘGA WIECZYSTA
 2250/140 395 m2
45 820,00
KA1M/00068608/0

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 16 kwietnia 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/W działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Modrzewiowej, arkusz mapy 9, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Dział IV KA1M/00068608/0 pozostaje wolny od wpisów. W dziale III przedmiotowej księgi wieczystej znajdują się wpisy dotyczące służebności drogowej oraz przesyłu. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną 13 MU 1, co oznacza teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Działka zlokalizowana jest na terenie osiedla domów jednorodzinnych „Leśne Zacisze” na pograniczu Łazisk Górnych i Mikołowa, w dogodnej odległości od wjazdu na drogę krajową DK81. Nieruchomość posiada kształt nieregularny, zbliżony do trójkątnego, teren działki z nieznacznym spadkiem w kierunku północnym. Średnia długość działki wynosi około 25 metrów, średnia szerokość – około 16 metrów. Działka położona jest przy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy - ulica Modrzewiowa. Na części nieruchomości urządzono parking dla samochodów osobowych. Działka posiada dostęp do pełnej infrastruktury technicznej (prąd, woda, kanalizacja, gaz, telekomunikacja), która jest założona na działce lub w jej sąsiedztwie. W bliskości południowej granicy działki przebiega kablowa linia średniego napięcia oraz sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W bliskości północnej granicy przebiega linia ziemna telekomunikacyjna.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 31 maja 2018 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 19 kwietnia do 10 maja 2018 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

MK.RPNW.6845.4.2018

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2018.121 t.j. z późn. zm.), że opisany poniżej grunt przeznaczony został do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dzierżawcy, na podstawie uchwały nr XXXIV/374/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu do lat 10, w tym kolejnych umów.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy gruntu obejmuje:

teren stanowiący część działki o nr 961/5, położonej przy ul. Dworcowej, k.m.3, obręb Łaziska Górne, księga wieczysta nr KA1M/00066207/5.

Opis użytku: B - według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 9 m². Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod ogródek małej gastronomii przy pawilonie handlowym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/315/2001 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 3 poz. 125 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5MW, co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 09.05.2018r. do 31.10.2018r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 3,00 zł netto za 1 m² miesięcznie

+ należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem 15/38/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 20.01.2011r. z późniejszymi zmianami.

Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 18.04.2018r. do 08.05.2018r.

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH, OBRĘB ŁAZISKA ŚREDNIE, PRZY ULICY MARTA WALESKA

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXIV/373/18 z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Marta Waleska

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

Ogłasza

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanych poniżej nieruchomości gruntowych:

 Numer działki
 Powierzchnia m2
 Obręb, karta mapy
Księga wieczysta SR Mikołów
Cena wywoławcza netto
Wadium
5163/103  975 Łaziska Średnie k.m. 1
 KA1M/00003664/7 64 350,00 zł
 7000,00 zł
 4395/103  1097 Łaziska Średnie k.m. 1  KA1M/00003664/7  72 402,00 zł
7000,00 zł

Powyższe wartości zostały podane zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 12 stycznia 2018 roku sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego. Wylicytowane ceny zakupu działek zostaną powiększone o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Marta Waleska, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00006036/7 pozostają wolne od wpisów. Nieruchomości nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższe działki objęte zostały strefą urbanistyczną: działka 5161/103 - 7MU2 oraz 2D1/2, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz tereny ulic dojazdowych, działka 4395/103 – 7MU2, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Należy zauważyć iż przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie zagrożonym ruchami masowymi ziemi (informacja w oparciu o: Rejestr zawierający informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenach, na których występują te ruchy na terenie Powiatu Mikołowskiego wykonany na zlecenie Starosty Mikołowskiego przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Oddział Górnośląski w Sosnowcu. Rejestr został wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. Nr 121, poz.840) oraz "Instrukcją opracowania mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000" (PIG Warszawa 2008 rok) i został przyjęty przez Komisje Opracowań Kartograficznych, działającą przy Ministerstwie Środowiska (Uchwała z posiedzenia Komisji Opracowań Kartograficznych z dnia 18.12.2009 roku i 24.06.2010 roku).

Nieruchomości położone są na obrzeżach obrębu Łaziska Średnie w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej oraz rolnej. Działka nr 5163/103 ma kształt nieregularny zbliżony do prostokątnego, jest to grunt niezabudowany, nieogrodzony, z nieznacznym spadkiem w kierunku zachodnim. Podstawowa infrastruktura techniczna tj. prąd, woda, kanalizacja, telekomunikacja, znajduje się na lub w sąsiedztwie działki. Nieruchomość położona jest przy drodze gminnej ul. Marta Waleska. Średnia długość działki wynosi około 33 metrów, średnia szerokość – około 30 metrów. Działka nr 4395/103 również posiada kształt nieregularny zbliżony do prostokątnego, z nieznacznym spadkiem w kierunku zachodnim. Jest niezabudowana, a podstawowa infrastruktura techniczna znajduje się na nieruchomości lub w jej sąsiedztwie. Działka jest położona przy drodze gminnej ul. Marta Waleska. Średnia długość działki wynosi około 31,5 metra, średnia szerokość – 34,5 metra. Nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego i niskiego napięcia.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2018 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 7 000,00 zł dla pojedynczej działki. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 4 maja 2018 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Marta Waleska – działka nr …….(proszę wpisać wybrany numer działki)”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 09 lutego do 02 marca 2018 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 23 marca 2018 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: mk@laziska.pl.

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl