Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

ZARZĄDZENIE NR 6/15/18

Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na dofinansowanie projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Łaziska Górne

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz.U. 2018.994) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.2077) oraz Uchwały Nr XLVIII/640/10 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Miejskiej Łaziska Górne w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam konkurs na dofinansowanie projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Łaziska Górne.

2. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w urzędowym publikatorze teleinformatycznym Urzędu Miasta Łaziska Górne – Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl), w siedzibie Urzędu Miasta Łaziska Górne – w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 481/1383/18
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia II konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego o nazwie: "Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne".

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5, art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2018.994), art. 48 ust. 4, 5 i art. 48b ust. 1, 2 i 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. ( tj.Dz.U.2017.1938) oraz Uchwały Nr XL/425/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo finansowym zadań do realizacji w roku 2018.

zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W związku z pozytywną opinią komisji konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 476/1374/18 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 4 lipca 2018 r. dokonuję rozstrzygnięcia II konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego o nazwie „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne.”

2. Ogłaszam, że realizatorem programu o którym mowa w ust. 1 zostało Przedsiębiorstwo Usług Medycznych „PROELMED” Sp. z o.o. ul. Plac Ratuszowy 1b, 43 – 170 Łaziska Górne.

3. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji programu i zasady jego finansowania zostaną określone w umowie zawartej z realizatorem.

§ 2.

Zarządzenie zamieszcza się na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych – www.laziska.pl, Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.laziska.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 476/1374/18
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 4 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia II konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego o nazwie "Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne"

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5, art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2018.994), art. 48 ust. 4, 5 i art. 48b ust. 1,2 i 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tj. Dz.U.2017.1938)) oraz Uchwały Nr XL/425/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo finansowym zadań do realizacji w roku 2018
zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam II konkurs ofert na wybór realizatora w 2018 roku programu zdrowotnego o nazwie „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Gminy Miasta Łaziska Górne.”

§ 2.

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie zamieszcza się na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych – www.laziska.pl, Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.laziska.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych.

§ 4.

1. Powołuję Komisję konkursową w składzie:

1) Jan Ratka – Zastępca Burmistrza Miasta, przewodniczący Komisji,

2) Marta Blacha Szubert – Inspektor Wydziału Organizacyjnego, członek Komisji,

3) Aleksandra Moćko – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Kontroli, członek Komisji,

4) Bogumiła Rejek – Inspektor Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu, sekretarz Komisji.

2. Komisja konkursowa dokona oceny złożonych ofert i wskaże ofertę najkorzystniejszą.

3. Zatwierdzam Regulamin pracy Komisji konkursowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 436/1252/18
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego o nazwie: "Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne"

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5, art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2017.1875 ze zm.), art. 48 ust. 4, 5 i art. 48b ust. 1, 2 i 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. ( tj.Dz.U.2017.1938) oraz Uchwały Nr XXXIV/368/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie kontynuacji realizacji programu zdrowotnego o nazwie „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne”.

zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W związku z pozytywną opinią komisji konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 428/1231/18 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 21 lutego 2018 r. dokonuję rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego o nazwie „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne.”

2. Ogłaszam, że realizatorem programu o którym mowa w ust. 1 zostało Przedsiębiorstwo Usług Medycznych „PROELMED” Sp. z o.o. ul. Plac Ratuszowy 1b, 43 – 170 Łaziska Górne.

3. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji programu i zasady jego finansowania zostaną określone w umowie zawartej z realizatorem.

§ 2.

Zarządzenie zamieszcza się na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych – www.laziska.pl, Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.laziska.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 428/1231/18
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego o nazwie "Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne".

Na podstawie Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5, art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2017.1875 ze zm.), art. 48 ust. 4, 5 i art. 48b ust. 1,2 i 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tj. Dz.U.2017.1938)) oraz Uchwały Nr XXXIV/367/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie kontynuacji realizacji programu zdrowotnego o nazwie „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne”.

zarządza się, co następuje:

§1.

Ogłaszam konkurs ofert na wybór realizatora w 2018 roku programu zdrowotnego o nazwie „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Gminy Miasta Łaziska Górne.”

§2.

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3.

Ogłoszenie zamieszcza się na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych – www.laziska.pl, Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.laziska.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych.

§4.

1. Powołuję Komisję konkursową w składzie:

1) Jan Ratka – Zastępca Burmistrza Miasta, przewodniczący Komisji,

2) Marta Blacha Szubert – Inspektor Wydziału Organizacyjnego, członek Komisji,

3) Aleksandra Moćko – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Kontroli, członek Komisji,

4) Bogumiła Rejek – Inspektor Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu, sekretarz Komisji.

2. Komisja konkursowa dokona oceny złożonych ofert i wskaże ofertę najkorzystniejszą.

3. Zatwierdzam Regulamin pracy Komisji konkursowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl