Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA – WAŻNE INFORMACJE!

7 kwietnia 2017 roku sejmik województwa śląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę antysmogową.

Mocą uchwały na terenie całego województwa śląskiego od 1.09.2017r. obowiązuje zakaz stosowania:

- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

- paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,

- biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

Każdy kto od 1.09.2017r. będzie zakładał nową instalację c.o. lub modernizował istniejącą instalację c.o. będzie zobowiązany do zainstalowania urządzenia spełniającego standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdzi zaświadczenie wydane przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation).

Uchwałą zostały również objęte kominki. Tego typu instalacje zostaną dopuszczone do użytkowania tylko jeżeli spełnią minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 i 2 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Osoba eksploatująca kominek będzie zobowiązana do wykazania spełniania wymagań określonych w niniejszym zapisie poprzez przedstawienie instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w punkcie 3 lit. A załącznika II w/w rozporządzenia.

Uchwałodawca przewidział okresy przejściowe dla podmiotów, które rozpoczęły użytkowanie instalacji przed 1.09.2017r. w następujący sposób:

- instalacje, które eksploatowane są powyżej 10 lat i nie mają tabliczki znamionowej muszą zostać wymienione do 1.01.2022r.

- instalacje, które eksploatowane są w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji muszą zostać wymienione do 1.01.2024r.

- instalacje, które eksploatowane są w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji, muszą zostać wymienione do 1.01.2026r.

- instalacje, spełniające wymagania emisyjne w zakresie określonym dla 3 i 4 klasy, muszą zostać wymienione do 1.01.2028r.

Użytkownicy kominków, którzy rozpoczęli ich eksploatację przed 1.09.2017r. będą musieli wymienić tego typu instalacje do 1.01.2023r., chyba że instalacja ta będzie osiągać sprawność cieplną na poziomie minimum 80% lub zostaną wyposażone w instalacje służące do redukcji pyłu.

Wszystkim użytkownikom kotłów centralnego ogrzewania, którzy obecnie przygotowują się do zakupu opału zwracamy uwagę na obowiązujący od 1.09.2017r. zakaz stosowania (spalania) mułów i flotokoncentratów oraz mieszanek z ich wykorzystaniem.

Szczegółowe informacje dotyczące tzw. uchwały antysmogowej, w tym treść samej uchwały oraz przewodnik po uchwale, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=8853&id_menu=

Burmistrz Miasta Łaziska Górne informuje, że w związku z wejściem w życie uchwały antysmogowej nastąpi konieczności dostosowania brzmienia regulaminu związanego z modernizacją kotłowni, do wymogów uchwały antysmogowej. Treść regulaminów w oparciu o które Gmina Łaziska Górne udziela dotacji na montaż kotłów oraz rodzaj urządzeń objętych dotacją ulegnie zmianie. Jednocześnie Burmistrz informuje, że wnioski w sprawie udzielania przedmiotowej dotacji na inwestycję zrealizowaną do dnia 31.08.2017r. (decyduje data wystawienia faktury oraz data protokołu odbioru instalacji), rozpatrywane będą na dotychczasowych zasadach.

Materiały informacyjne:

https://www.slaskie.pl/zdjecia/2017/04/27/1493299585.pdf

http://powietrze.slaskie.pl/

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Udzielanie dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych w ramach:

• zakupu i montażu kolektorów słonecznych wytwarzających ciepło z energii odnawialnej,
• wymiany systemów grzewczych,
• zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków,
• usuwania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych.

2. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.

3. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

4. Zgłaszanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

5. Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie gminy.

6. Konserwacja rowów będących własnością gminy.

7.Udzielanie dofinansowania ze środków budżetu gminy na cele realizacji profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży – mieszkańców Łazisk Górnych w związku z przekroczeniami standardów jakości środowiska (zielone szkoły, zielone przedszkola, wyjazdy organizacji pozarządowych).

8. Zadania związane z realizacją Programu Ochrony Środowiska.

9. Organizacja przedsięwzięć ekologicznych: „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, „Chrońmy Kasztanowce” i „Święto Drzewa”, w tym również konkursów takich jak: „Łaziski Ogród”, „Łaziskie Kasztanobranie” i „Podaruj płycie nowe życie”.

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem aktualizacji: Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaziska Górne.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaziska Górne to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Na podstawie uzgodnień: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25.05.2016r. Nr WOOŚ.410.225.2016.RK1 oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia 4.06.2016r. nr NS-NZ.042.91.2016, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu przedmiotowego dokumentu.

Z projektem dokumentu oraz z pozostałą dokumentacją związaną z przedmiotową sprawą można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5 (pokój nr 8) w godzinach pracy tut. Urzędu, w terminie od dnia 8.06.2016r. do dnia 14.06.2016r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Łaziska Górne.

Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych (www.laziska.pl), Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych (http://bip.laziska.pl/).

NOMINACJA DO „ZIELONEGO CZEKU” 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od 1994 przyznaje nagrody z okazji Dnia Ziemi zwane „Zielonymi czekami”.

Z przyjemnością informujemy, że w tym roku zespół nauczycieli z Przedszkola nr 4 im. Krainy Uśmiechu w składzie Agnieszka Kuś, Ewa Wojtyczka i Bożena Mrowiec, otrzymał nominację do tej prestiżowej nagrody.

Nasze działania zostały docenione przez Kapitułę nagrody w kategorii „Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych”. Jako przedszkole kształtujemy właściwe postawy proekologiczne u dzieci poprzez różnorodne działania, takie jak: konkursy – w 2015 roku konkurs plastyczny międzyprzedszkolny „Zwierzęta świata”, wieloletnią realizację autorskiego programu „Dobre rady na odpady” oraz włączamy się do akcji proekologicznych na terenie miasta i województwa. Efekty ekologiczne osiągamy również poprzez organizowanie wyjazdów dzieci na tzw. „Zielone przedszkole”, wycieczki, działania na rzecz schroniska dla zwierząt oraz sadzenie drzew. W 2011 r. – inauguracja Święta Drzewa odbyła się w naszym przedszkolu.

W naszych działaniach i przedsięwzięciach zaangażowani są rodzice, inne placówki oświatowe oraz władze naszego miasta.

W tegorocznym Dniu Ziemi 22 kwietnia mieliśmy przyjemność uczestniczyć w gali wręczenia „Zielonych czeków” w Auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach – jako nominowani.

Nasze osiągnięcia nie byłyby możliwe bez zaangażowania wielu osób, współpracowników

z przedszkola i instytucji. Wszystkim zaangażowanym w nasze działania serdecznie dziękujemy za wieloletnią współpracę, a w szczególności panu Burmistrzowi za rekomendacją.

Przedszkole nr 4

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

W związku z występującym na terenie całego naszego województwa wysokim poziomem stężeń pyłu zawieszonego, wojewoda śląski zwrócił się z pismem na temat zagrożeń wynikających m.in. z wykorzystywania domowych pieców centralnego ogrzewania w niewłaściwy sposób.

Treść pisma:

Zadanie to powinno być realizowane z wykorzystaniem Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) zorganizowanego w naszym województwie w oparciu o Zarządzenie 160/12 Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim.

Obowiązek powiadamiania ludności wynika z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627).

Główną przyczyną złej jakości powietrza w województwie śląskim jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków. Ta szkodliwa emisja związana jest przede wszystkim ze spalaniem paliw kiepskiej jakości, w bardzo wielu przypadkach w starych piecach, o złych parametrach energetycznych, powodujących niecałkowite spalanie i powstawanie dużej ilości dymu emitowanego przez komin. W okresie sezonu grzewczego jakość powietrza jest zła przez większą część czasu, na terenie prawie całego województwa śląskiego, szczególnie w strefach zabudowy mieszkaniowej.

Pył powoduje negatywne skutki zdrowotne dla każdego z nas, ale grupami ludności w szczególności narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są: osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc), osoby starsze oraz dzieci.

Zgodnie z procedurą Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego w sytuacji powstania zagrożenia, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opracowuje treść powiadomienia i przesyła je do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (WCZK). Następnie służba dyżurna WCZK, w celu powiadomienia ludności, niezwłocznie przesyła powiadomienie do środków masowego przekazu (Polskie Radio Katowice, TVP Katowice oraz innych), publikuje je na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (http://www.katowice.uw.gov.pl) oraz dystrybuuje poprzez Regionalny System Ostrzegania (RSO). Ponadto, w ramach SWO przekazuje jako ostrzeżenie do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego (PCZK). Zadaniem PCZK jest przekazanie ostrzeżeń między innymi do organów gmin oraz ludności.

Dodatkowo powiadomienia będą przekazywane przez WCZK do urzędów miast i gmin za pośrednictwem ePuap.

Powiadamianie (ostrzeganie) ludności przez powiat czy też gminę, powinno odbywać się poprzez lokalne środki masowego przekazu, strony internetowe urzędów, systemy powiadamiania sms, placówki służby zdrowia, szkoły, przedszkola, żłobki, inne instytucje publiczne czy też zakłady pracy. Zwracam uwagę, iż wszystkie gminy województwa śląskiego zobowiązane są do przekazywania informacji i ostrzeżeń do ww. jednostek zgodnie z zapisami „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”, uchwalonego przez Sejmik Województwa Śląskiego w listopadzie 2014 r.

W szczególności duże znaczenia ma dotarcie z informacją do grup najbardziej narażonych na skutki zagrożenia, tj. do dzieci (ich opiekunów) oraz do osób starszych i chorych. W związku z tym, celowym jest aby kierownicy placówek takich jak: domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, żłobki, placówki zdrowia itp., korzystali z ostrzeżeń publikowanych w systemie RSO, w szczególności z wykorzystaniem aplikacji zainstalowanej w urządzeniach mobilnych, np. w smartfonie (w załączeniu Informacja na temat korzystania z RSO).

Informacja o jakości powietrza w sposób ciągły dostępna jest na stronach internetowych WIOŚ w Katowicach: www.katowice.wios.gov.pl,w zakładce „Śląski Monitoring Powietrza” (http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/)

INFORMACJE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

Poniżej znajdą Państwo informacje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące głównych przyczyn złej jakości powietrza w województwie śląskim oraz sposobu informowania o jakości powietrza w województwie śląskim.

 ŁAZISKI OGRÓD 2015

Konkurs „Łaziski Ogród 2015” został rozstrzygnięty. Do konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne zgłosiło się 11 właścicieli ogrodów przydomowych oraz 6 właścicieli ogrodów działkowych. Zgodnie z regulaminem konkursu braliśmy pod uwagę utrzymanie zieleni, trawników, krzewów i drzew ich stan zdrowotny, różnorodność kwiatów ogrodzie, czystość i porządek, pomysłowość, harmonię z otoczeniem oraz ogólne wrażenie estetyczne - informuje Iwona Gejdel Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

26.06.2015r. o godzinie 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych burmistrz miasta Aleksander Wyra wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Król nagrodzili laureatów konkursu. Na spotkaniu laureaci i osoby wyróżnione mogli wymienić się doświadczeniem związanym z utrzymaniem zieleni na ogrodach.

Lista Laureatów konkursu „Łaziski Ogród 2015”

1. kategoria „ogród przydomowy”:

I miejsce – Elżbieta Bugiel i Eugeniusz Dąbrowski

II miejsce – Barbara i Roman Kosiccy

III miejsce – Wioletta i Rafał Mosiężny

2. kategoria „ogród działkowy”:

I miejsce – Halina Prachowska

II miejsce – Halina i Tadeusz Martyniak

III miejsce – Jadwiga i Władysław Grabowscy

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI DNIA MATKI ZIEMI „SPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE”

1. Nagrody za plakat otrzymują:

I kategoria: Dzieci, klas 1-3 szkoły podstawowej:

I miejsce - Szymon Wileczek, klasa III d SP nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy

Wyróżnienie - Jakub Grundszok, klasa I d SP nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

II kategoria: Uczniowie, klasy 4-6 szkoły podstawowej:

I miejsce - Kacper Telega, klasa IV d SP nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy

Wyróżnienie - Aleksandra Czechowska, klasa IV d SP nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy

III kategoria: Klasy 1-3 gimnazjum – brak złożonych prac.

2. Spośród zwycięskich prac został wybrany plakat, wykonany przez Szymona Wileczek z klasy IIId SP nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy, który będzie promował kampanię edukacyjną prowadzoną na terenie miasta, mającą na celu uświadomienie każdemu, jak ważne jest utrzymanie porządku po swoim psie.

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łaziska Górne na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”.

Nadrzędnym celem Programu jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Łaziska Górne, a przedstawione w nim cele i kierunki działania są zgodne z obowiązującym prawem oraz kierunkami działań określonymi w programach na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Realizacja działań określonych w Programie umożliwi spełnienie obowiązujących wymogów prawnych oraz poprawę stanu środowiska na terenie Gminy Łaziska Górne.

W dokumencie zostały określone następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie.

2. Metodyka opracowania Programu i główne uwarunkowania Programu.

3. Charakterystyka Gminy Łaziska Górne.

4. Realizacja Polityki Ekologicznej w Gminie Łaziska Górne.

5. Założenia ochrony środowiska Gminy Łaziska Górne na lata 2014-2017

z perspektywą na lata 2018-2021.

6. Kierunki działań systemowych.

7. Ochrona zasobów naturalnych.

8. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.

9. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2014-2017.

10. Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji Programu.

11. Zarządzanie Programem ochrony środowiska.

12. Aspekty finansowe realizacji Programu.

13. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

14. Literatura.

Z projektem dokumentu oraz z pozostałą dokumentacją związaną z przedmiotową sprawą można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5 (pokój nr 8) w godzinach pracy Urzędu. Jednocześnie informuję, że projekt dokumentu został również zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych (www.laziska.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 17.06.2014r. /data wpływu: 24.06.2014r./ Nr WOOŚ.410.289.2014.RK1 odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu przedmiotowego dokumentu. Projekt dokumentu został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego (Uchwała nr 96/37/4/2014 Zarządu Powiatu Mikołowskiego z dnia 13 sierpnia 2014r.).

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235z późn. zm.), uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Uwagi i wnioski dotyczące dokumentu należy składać w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych ul. Energetyków 5 (pokój nr 8), w godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego Obwieszczenia tj. od dnia 4.09.2014r. do dnia 25.09.2014r. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Łaziska Górne.

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

Uchwałą Nr III/52/15/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 czerwca 2010r. przyjęto Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których zostały stwierdzone ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu. W dokumencie tym określono m.in. zakresy działań naprawczych oraz terminy ich realizacji dla strefy gliwicko-mikołowskiej, w której znajduje się nasza Gmina, niezbędne do przywrócenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(α)pirenu. Do najważniejszych działań naprawczych nałożonych na Burmistrza Miasta Łaziska Górne jest przygotowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

„Aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Łaziska Górne” została przygotowana przez specjalistyczną firmę, jego głównym celem jest zwrócenie Państwa uwagi na problem niskiej emisji, przedstawienie potrzeb i oczekiwań mieszkańców Łazisk Górnych związanych z gospodarką cieplną oraz propozycji działań zmierzających do poprawy jakości powietrza atmosferycznego w naszej gminie.

 
 [1] 2 3
Stron: (3)
 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl