Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

ZARZĄDZENIE NR 476/1374/18
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 4 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia II konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego o nazwie "Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne"

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5, art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2018.994), art. 48 ust. 4, 5 i art. 48b ust. 1,2 i 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tj. Dz.U.2017.1938)) oraz Uchwały Nr XL/425/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo finansowym zadań do realizacji w roku 2018
zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam II konkurs ofert na wybór realizatora w 2018 roku programu zdrowotnego o nazwie „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Gminy Miasta Łaziska Górne.”

§ 2.

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie zamieszcza się na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych – www.laziska.pl, Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.laziska.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych.

§ 4.

1. Powołuję Komisję konkursową w składzie:

1) Jan Ratka – Zastępca Burmistrza Miasta, przewodniczący Komisji,

2) Marta Blacha Szubert – Inspektor Wydziału Organizacyjnego, członek Komisji,

3) Aleksandra Moćko – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Kontroli, członek Komisji,

4) Bogumiła Rejek – Inspektor Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu, sekretarz Komisji.

2. Komisja konkursowa dokona oceny złożonych ofert i wskaże ofertę najkorzystniejszą.

3. Zatwierdzam Regulamin pracy Komisji konkursowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 436/1252/18
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego o nazwie: "Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne"

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5, art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2017.1875 ze zm.), art. 48 ust. 4, 5 i art. 48b ust. 1, 2 i 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. ( tj.Dz.U.2017.1938) oraz Uchwały Nr XXXIV/368/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie kontynuacji realizacji programu zdrowotnego o nazwie „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne”.

zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W związku z pozytywną opinią komisji konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 428/1231/18 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 21 lutego 2018 r. dokonuję rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego o nazwie „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne.”

2. Ogłaszam, że realizatorem programu o którym mowa w ust. 1 zostało Przedsiębiorstwo Usług Medycznych „PROELMED” Sp. z o.o. ul. Plac Ratuszowy 1b, 43 – 170 Łaziska Górne.

3. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji programu i zasady jego finansowania zostaną określone w umowie zawartej z realizatorem.

§ 2.

Zarządzenie zamieszcza się na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych – www.laziska.pl, Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.laziska.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 428/1231/18
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego o nazwie "Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne".

Na podstawie Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5, art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2017.1875 ze zm.), art. 48 ust. 4, 5 i art. 48b ust. 1,2 i 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tj. Dz.U.2017.1938)) oraz Uchwały Nr XXXIV/367/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie kontynuacji realizacji programu zdrowotnego o nazwie „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne”.

zarządza się, co następuje:

§1.

Ogłaszam konkurs ofert na wybór realizatora w 2018 roku programu zdrowotnego o nazwie „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Gminy Miasta Łaziska Górne.”

§2.

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3.

Ogłoszenie zamieszcza się na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych – www.laziska.pl, Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.laziska.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych.

§4.

1. Powołuję Komisję konkursową w składzie:

1) Jan Ratka – Zastępca Burmistrza Miasta, przewodniczący Komisji,

2) Marta Blacha Szubert – Inspektor Wydziału Organizacyjnego, członek Komisji,

3) Aleksandra Moćko – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Kontroli, członek Komisji,

4) Bogumiła Rejek – Inspektor Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu, sekretarz Komisji.

2. Komisja konkursowa dokona oceny złożonych ofert i wskaże ofertę najkorzystniejszą.

3. Zatwierdzam Regulamin pracy Komisji konkursowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 400/1149/17
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na dofinansowanie projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Łaziska Górne

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz.U. 2017.1463 ze zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.2077) oraz Uchwały Nr XLVIII/640/10 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Miejskiej Łaziska Górne w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam konkurs na dofinansowanie projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Łaziska Górne.

2. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w urzędowym publikatorze teleinformatycznym Urzędu Miasta Łaziska Górne – Biuletynie Informacji Publicznej (www. laziska.um.gov.pl), w siedzibie Urzędu Miasta Łaziska Górne – w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 308/869/17
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego o nazwie: "Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Łaziska Górne".

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5, art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (D.U.2016.446 ze zm.), art. 48 ust. 4, 5 i art. 48b ust. 1, 2 i 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U.2016.1793 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/237/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie kontynuacji realizacji programu zdrowotnego o nazwie „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Łaziska Górne”.

zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W związku z pozytywną opinią komisji konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 300/851/17 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 2 marca 2017 r. dokonuję rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego o nazwie „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Łaziska Górne.”

2. Ogłaszam, że realizatorem programu o którym mowa w ust. 1 zostało Przedsiębiorstwo Usług Medycznych „PROELMED” Sp. z o. o. ul. Plac Ratuszowy 1b, 43 – 170 Łaziska Górne.

3. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji programu i zasady jego finansowania zostaną określone w umowie zawartej z realizatorem.

§ 2.

Zarządzenie zamieszcza się na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych – www.laziska.pl, Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.laziska.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 300/851/17
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego o nazwie "Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Łaziska Górne".

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5, art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 ze zm.), art. 48 ust. 4, 5 i art. 48b ust. 1,2 i 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U.2016.1793 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/237/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie kontynuacji realizacji programu zdrowotnego o nazwie „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Łaziska Górne”.

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam konkurs ofert na wybór realizatora w 2017 roku programu zdrowotnego o nazwie „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Łaziska Górne.”

§ 2.

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie zamieszcza się na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych – www.laziska.pl, Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.laziska.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych.

§ 4.

1. Powołuję Komisję konkursową w składzie:

1) Jan Ratka – Zastępca Burmistrza Miasta, przewodniczący Komisji,

2) Marta Blacha Szubert – przedstawiciel Wydziału Prawnego, członek Komisji,

3) Aleksandra Moćko – Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych, członek Komisji,

4) Bogumiła Rejek – pracownik Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu,

sekretarz Komisji.

2. Komisja konkursowa dokona oceny złożonych ofert i wskaże ofertę najkorzystniejszą.

3. Zatwierdzam Regulamin pracy Komisji konkursowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 275/784/16
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie dokonania wyboru wniosków złożonych na konkurs na dofinansowanie projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Łaziska Górne w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.2016.176) oraz art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016.1870) oraz § 9 pkt 4 Uchwały Nr XLVIII/640/10 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Miejskiej Łaziska Górne w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu zarządzam, co następuje:

§ 1. 
W związku z pozytywną opinią komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone na konkurs na dofinansowanie projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Łaziska Górne, powołanej Zarządzeniem Nr 270/772/16 Burmistrza Miast Łaziska Górne z dnia 19 grudnia 2016 roku, udzielam dotacji: 1. Klubowi Sportowemu „Polonia” w Łaziskach Górnych w kwocie 514.300 zł /słownie: pięćset czternaście tysięcy trzysta złotych/, 2. Stowarzyszeniu HAMMERS Łaziska Górne w kwocie 55.000 zł /słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/.

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia polegające na przygotowaniu umowy dotacyjnej i czynności związanych z przekazaniem dotacji powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, urzędowym publikatorze teleinformatycznym oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 265/758/16
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 264/752/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dofinansowanie projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Łaziska Górne.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.2016.176) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2016.1870) oraz Uchwały Nr XLVIII/640/10 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Miejskiej Łaziska Górne w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu zarządzam, co następuje:

§ 1.

W załączniku do Zarządzenia Nr 264/752/16 Burmistrza Miasta z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dofinansowanie projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Łaziska Górne w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., punkt II podpunkt 1. otrzymuje brzmienie: „ 1. Przewidziana kwota w budżecie na realizację zadań wynosi 569.300 zł /słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych/".

§ 2.

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w urzędowym publikatorze teleinformatycznym Urzędu Gminy Miejskiej Łaziska Górne – Biuletynie Informacji Publicznej (www. laziska.um.gov.pl), w siedzibie Urzędu Gminy Miejskiej Łaziska Górne – w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 264/752/16
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 6 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na dofinansowanie projektów z zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Łaziska Górne.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.2016.176) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2016.1870) oraz Uchwały Nr XLVIII/640/10 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Miejskiej Łaziska Górne w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam konkurs na dofinansowanie projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Łaziska Górne.

2. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w urzędowym publikatorze teleinformatycznym Urzędu Gminy Miejskiej Łaziska Górne – Biuletynie Informacji Publicznej (www. laziska.um.gov.pl), w siedzibie Urzędu Gminy Miejskiej Łaziska Górne – w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl