Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

E-Składka – JEDEN PRZELEW NA WŁASNY RACHUNEK W ZUS


Od 1 stycznia 2018r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

Informację o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.

Ważne!

Jeśli płatnik do końca grudnia 2017r. nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubi list, powinien zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).

Od 1 stycznia 2018r. wszystkie składki, bez względu na okres którego dotyczą, trzeba wpłacać na indywidualny numer rachunku składkowego. Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek. Dotychczasowe rachunki będą zamknięte.

Szybciej i taniej

W 2018 r. płatnik jednym przelewem opłaci składki na:

ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),

ubezpieczenie zdrowotne,

Fundusz Pracy,

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

Fundusz Emerytur Pomostowych.

Oznacza to, że zamiast trzech albo czterech przelewów będzie wypełniał tylko jeden. Poniesie też niższe koszty. Uniknie także popełnienia wielu błędów, bo nie będzie podawał w przelewie, tak jak obecnie, danych identyfikacyjnych m.in. NIP, numeru REGON czy PESEL, a także okresu i typu wpłaty.

Natychmiastowe rozliczenie

Dzięki temu, że płatnik będzie miał swój numer rachunku składkowego, ZUS od razu zaksięguje wpłaty na jego koncie. Będą one automatycznie powiązane z jego kontem (kontem płatnika składek).

Proporcjonalny podział

Płatnik nie będzie podawał w przelewie, jakie składki opłaca i za jaki okres. ZUS każdą wpłatę podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na podstawie składek za ostatni miesiąc, które płatnik wpisał do deklaracji rozliczeniowej albo które wpisał ZUS, jeśli płatnik był zwolniony z jej przekazywania.

Ważne!

Jeśli płatnik będzie miał długi składkowe, to wpłata pokryje najstarszą należność. Dzięki temu nie będą rosły odsetki za zwłokę.

Długi a ubezpieczenie chorobowe

Płatnik, który ma długi składkowe, nie będzie mógł w 2018 r. opłacić tylko bieżących składek na ubezpieczenia społeczne (w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe), aby korzystać ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (np. z zasiłku chorobowego).

Jego wpłata pokryje najpierw zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki. Poza tym wpłata będzie rozdzielona proporcjonalnie na wszystkie składki.

Jeśli przedsiębiorca nie może spłacić całego zadłużenia a chce podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i otrzymywać z niego w razie potrzeby świadczenia, to powinien skorzystać z układu ratalnego. Gdy go podpisze ZUS rozliczy jego wpłatę zgodnie z terminem wymagalności raty i bieżących składek. Taka umowa zapewni mu objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. W zawarciu układu pomogą doradcy ZUS. Z ich pomocy można skorzystać w każdym oddziale Zakładu. Płatnik, który podpisze układ ratalny będzie spłacał raty na indywidualny numer rachunku składkowego odrębnym przelewem (w terminie wyznaczonym dla kolejnych rat). Będzie mógł również opłacić ratę i bieżącą składkę jedną wpłatą, jeśli zrobi to przed terminem wyznaczonym dla obu tych należności.

Więcej informacji o e-Składce znajduje się na stronie www.zus.pl/eskladka

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie z e-składki zadzwoń 32 4391 146.

BIZNES.GOV.PL – SERWIS INFORMACYJNO - USŁUGOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

W serwisie dostępny jest również opis urzędowych usług oraz gotowe formularze dla przedsiębiorców. Za pomocą serwisu, osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną, a także załatwiać swoje biznesowe sprawy przez Internet. Serwis łączy w sobie wiele usług i funkcji nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla administracji państwowej. Przedsiębiorcy znajdą tutaj szczegółowe informacje o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Ministerstwo Rozwoju informuje, że rejestracja w CEIDG oraz wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są całkowicie BEZPŁATNE.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne:

przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów podszywające się pod Ministerstwo Rozwoju, które wysyłają na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem usunięcia danych dotyczących wpisów z bazy CEIDG.

WAŻNE!

Ministerstwo Rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na tego typu wyłudzenia.

Zaleca się przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

BEZPŁATNE KONSULTACJE W RAMACH OKIENKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o. prowadzi bezpłatne konsultacje w ramach okienka przedsiębiorczości. Podczas dyżurów konsultanci świadczą usługi informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą. Usługi informacyjne dotyczą aspektów podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Obejmują m. in.:

  • administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenie i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,
  • finansowania działalności z różnych źródeł,
  • zakres korzystania z bazy CEIDG.
  • Z usług można skorzystać:

- osobiście w siedzibie Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o., ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na konsultacje pod nr tel. (32) 211 91 77,

- telefonicznie pod nr tel. (32) 211 91 77 w.31

Konsultacje odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach 12.00-15.00.

INFORMACJA DOTYCZĄCA RZĄDOWEGO PROGRAMU
„PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II”

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest organizacją samorządu gospodarczego, która od ponad 25 lat wspiera śląskich przedsiębiorców. W związku z uruchomieniem nowej transzy środków w ramach rządowego programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” Izba zapewnia pełen dostęp do informacji na temat programu, jak również bezpłatne wsparcie w wypełnianiu wniosków.

Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Wśród form wsparcia oferowanych w programie znajdują się:

- pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej,

- pożyczka na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, w tym skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy,

- nieodpłatne usługi doradcze i szkoleniowe.

Szczegóły:

INFORMACJA KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ

W związku z realizacją projektu „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” w zakresie Działania „Uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego” którego Krajowa Izba Gospodarcza jest partnerem, zamieszczamy poniższe linki do filmów promocyjnych elektronicznego Punktu Kontaktowego:

https://www.youtube.com/watch?v=92hLPOtkp1g

https://www.youtube.com/watch?v=B8d9i4Zw3hM

Elektroniczny Punkt Kontaktowy ma umożliwić realizację następujących funkcji:

- operacyjnej polegającej na umożliwianiu dopełnienia procedur i formalności związanych z działalnością gospodarczą oraz uznawaniem kwalifikacji w ramach zawodów i działalności regulowanych w sposób zdalny i elektroniczny,

- informacyjnej polegającej na zapewnieniu dostępu zainteresowanych osób do katalogu informacji, zdefiniowanych w art. 22b Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

- wsparcia i pomocy polegającej na możliwości uzyskania odpowiedzi na pytanie, którego tematyka jest zgoda z celami funkcjonowania Punktu Kontaktowego.

Elektroniczny Punkt Kontaktowy powinien być postrzegany jako jeszcze jedna, uzupełniająca droga kontaktu z właściwymi organami, nie wyłączająca dotychczas stosowanych form komunikacji – bezpośredniej i listownej.

Jednym z zadań Krajowej Izby Gospodarczej jest promocja ePK wśród organizacji otoczenia biznesu oraz zrzeszonych w nich przedsiębiorców. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z profilem facebook ePK:

www.facebook.com/eugopl

www.kig.pl

BEZPŁATNY DOSTĘP DO PORAD PRAWNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W celu ułatwienia działalności przedsiębiorcom i firmom działającym na terenie gminy oraz osobom chcącym założyć działalność gospodarczą, zachęcamy do korzystania ze strony: www.mikroporady.pl

Jest to przedsięwzięcie realizowane przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości – Fundację dr Bogusława Federa. W ramach serwisu mogą Państwo otrzymać bezpłatny dostęp do porad prawnych, aktualnego orzecznictwa i komentarzy, kazusów prawnych jako „przykładów z życia” obrazujących rozstrzygnięcia prawne w ważnych kwestiach, wzorów umów, instrukcji. Zgodność wszystkich treści z aktualnie obowiązującym prawem gwarantowana jest przez zespół prawników Kancelarii Juris.

Link do strony: www.mikroporady.pl

Szczegóły dotyczące kącika przedsiębiorcy: https://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/kacik-przedsiebiorcy.html 

PORTAL PORADNIK BIZNESOWY

Zachęcamy do skorzystania z portalu www.biznesowy-poradnik.pl W poradniku prezentowane są darmowe informacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, rodzajach opodatkowania, sposobach zakładania spółek oraz wiele innych przydatnych informacji związanych z działalności gospodarczą.

AKADEMIA PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy Ustawy z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. PARP jest także jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie działań finansowanych z funduszy strukturalnych.

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, zwłaszcza w zakresie wspierania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich.

Szczegóły: www.akademiaparp.gov.pl

WAŻNA STRONA INTERNETOWA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - KRAJOWY SYSTEM USŁUG

Masz firmę? Planujesz jej założenie? Bezpłatne informacje dla przedsiębiorców. Dowiedz się więcej i skontaktuj z najbliższym ośrodkiem KSU. Krajowy System Usług to ogólnopolska sieć wiodących instytucji otoczenia biznesu, wspierająca powstawanie, rozwój i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw.

Krajowy System Usług

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl