Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona w imieniu pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego i ich wynagrodzenia,

2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o którym mowa w pkt. 1.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku pracodawca będzie musiał dołączyć m.in.:

1. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego,

2. kopie umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

3. kopie odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika,

Kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione przez organ lub podmiot wydający ten dokument albo poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

W związku z wejściem w życie od 1 września 2012 r. art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników traktuje się jako pomoc de minimis. Od dnia 1 lipca 2014 r. pomoc de minimis jest udzielana w oparciu o Rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 13.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 5).

Pracodawca składający wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 ze zm.) do przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1. zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2. formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.Nr 53, poz. 311),

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie

w wysokości:

nauka zawodu:

– 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,

– 4.587,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące*,

przyuczenie do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

*nie dłużej niż do 31.12.2014 r. zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r. , Nr 60, poz. 278 ze zm.) w § 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Burmistrza Miasta o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informację (wzór zawiadomienia) Urzędu Miasta, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków o dofinansowanie kształcenia.

Sprawami związanymi z refundacją kosztów kształcenia pracowników młodocianych zajmuje się Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu, ul. Świerczewskiego 1 (budynek Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - II piętro). Tel. 32 324-80-51.

 Załączniki:

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl