Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

ZARZĄDZENIE NR 16/52/18
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 31 grudnia 2018 r.


w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w I-wszym otwartym konkursie
ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. oraz unieważnienia otwartego
konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

ZARZĄDZENIE NR 16/53/18
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w II-gim otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy  społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: Zapewnienie pomocy osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wyrównywanie szans poprzez pozyskiwanie i dystrybucję żywności przekazywanej nieodpłatnie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzenie działań towarzyszących zgodnie z wytycznymi Programu. Dodatkowo pozyskiwanie i dystrybucja ubrań i środków czystości:

Centrum Społecznego Rozwoju, ul. Jana Pawła II 1/2, 43-190 Mikołów - kwota 27.500,00 zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl ; na stronie internetowej www.laziska.pl ; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 473/1366/18
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w VI-tym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2017.1875 ze zm.), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2018.450 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka: Organizacja i zapewnienie opieki w żłobku nad dziećmi w wieku od 1 roku życia do lat 3, będącymi mieszkańcami Miasta Łaziska Górne: DAMART Marcin Damasiewicz, ul. Kukułek 37, 43-215 Studzienice - kwota 48.800,00 zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl; na stronie internetowej www.laziska.pl ; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 472/1360/18
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w V-tym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2017.1875 ze zm.), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2018.450 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: Zapewnienie pomocy osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wyrównywanie szans poprzez pozyskiwanie i dystrybucję żywności przekazywanej nieodpłatnie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzenie działań towarzyszących zgodnie z wytycznymi Programu. Dodatkowo pozyskiwanie i dystrybucja ubrań i środków czystości: Centrum Społecznego Rozwoju, ul. Jana Pawła II 1/2, 43-190 Mikołów – kwota 27.500,00 zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl; na stronie internetowej www.laziska.pl ; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 461/1335/18
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia VI-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 603 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXII/346/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

1) Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka: Organizacja i zapewnienie opieki w żłobku nad dziećmi w wieku od 1 roku życia do lat 3, będącymi mieszkańcami Miasta Łaziska Górne.

2) Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3) Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej (www.laziska.pl); w siedzibie Urzędu tablica ogłoszeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 460/1328/18
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia V-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 , ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXII/346/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

1) Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: Zapewnienie pomocy osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wyrównywanie szans poprzez pozyskiwanie i dystrybucję żywności przekazywanej nieodpłatnie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzenie działań towarzyszących zgodnie z wytycznymi Programu. Dodatkowo pozyskiwanie i dystrybucja ubrań i środków czystości.

2) Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3) Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej (www.laziska.pl); w siedzibie Urzędu tablica ogłoszeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 458/1321/18
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w IV-tym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2g, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o ziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia: Profilaktyka zdrowotna realizowana w trakcie wyjazdu dzieci mieszkańców Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie - wyjazdy dzieci z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie organizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych (w okresie letnim):

- Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych, ul. Kościelna 4, 43-170 Łaziska Górne kwotę 9.450,00 zł

- Śląskiemu Okręgowemu Związkowi Kręglarskiemu w Katowicach z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Św. Barbary 17, 43-173 Łaziska Górne kwotę 5.400,00 zł

- Stowarzyszeniu "Uśmiech" ul. Rybickiego 21, 43-190 Mikołów kwotę 5.880,00 zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl ; na stronie internetowej www.laziska.pl ; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 456/1300/18
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w III-cim otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących społeczność lokalną w ramach obchodów Świętojańskich Dni Łazisk w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: Polskiemu Towarzystwu Przyjaciół Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne w kwocie 30.000,00 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl; na stronie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

Zastępca Burmistrza Miasta

mgr Jan Ratka

ZARZĄDZENIE NR 448/1281/18
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia IV-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w 2018r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 , ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r.
poz. 450), Uchwały Nr XXXII/346/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia
21 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok zarządzam, co następuje: 

§ 1.
1) Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu ochrony i promocji zdrowia: Profilaktyka zdrowotna realizowana w trakcie wyjazdu dzieci mieszkańców Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie - wyjazdy dzieci z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie organizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych (w okresie letnim).
2) Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3) Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej (www.laziska.pl); w siedzibie Urzędutablica ogłoszeń.
§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
mgr inż. Aleksander Wyra
ZARZĄDZENIE NR 448/1280/18
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia III-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 , ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r.
poz. 450), Uchwały Nr XXXII/346/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia
21 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok zarządzam, co następuje:
§ 1.
1) Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych
integrujących społeczność lokalną w ramach obchodów Świętojańskich Dni Łazisk w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2) Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3) Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej (www.laziska.pl); w siedzibie Urzędu tablica ogłoszeń.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
mgr inż. Aleksander Wyra
 
 [1] 2
Stron: (2)
 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl