Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

SZYTE NA MIARĘ – OFERTA EDUKACYJNA DOSTOSOWANA DO POTRZEB ŁAZISKICH UCZNIÓW

Okres realizacji projektu: 01.03.2018-14.02.2020

Projekt przewiduje realizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodniczego wraz z doposażeniem pracowni do nauki tych przedmiotów. Projekt zakłada również objęcie uczniów indywidualnym doradztwem zawodowym, przewiduje warsztaty samodzielnego uczenia się z elementami kreatywności, rozwijające umiejętność myślenia twórczego, koncepcyjnego. Wsparcie związane jest z doskonaleniem nauczycieli w zakresie nabycia uprawnień szkolnego doradcy zawodowego.

Wartość projektu: 520 021,75 zł

Dofinansowanie: 468 019,57 zł

Realizatorzy projektu:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach Górnych

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych

AKADEMIA SUKCESU. ROZWÓJ INDYWIDUALNYCH PREDYSPOZYCJI UCZNIÓW SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Okres realizacji projektu: 12.02.2018-30.06.2019

Projekt dotyczy realizacji programu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację zajęć rozwijających i wyrównawczych. W ramach projektu przewidziano również doskonalenie nauczycieli.

Wartość projektu: 147 026,63 zł

Dofinansowanie: 132 323,97 zł

Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych

ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH ŚWIADCZONYCH W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE


Okres realizacji: 01.01.2018-31.21.2019

Projekt zakłada realizację kompleksowych usług społecznych w społeczności lokalnej Miasta Łaziska Górne. Rezultatem prowadzonych w ramach projektu działań jest utrzymanie, wspieranie i poszerzanie niezależności osobistej oraz aktywności osób wykluczonych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – mieszkańców Łaziska Górnych, prowadzącym do wyeliminowania konieczności korzystania z opieki instytucjonalnej. Przewidziano między innymi stworzenie Klubu Seniora, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, zwiększenie liczby opiekunów świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wartość projektu: 546 042,98 zł

Dofinansowanie: 507 819,97

Realizator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH NA POTRZEBY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ


Okres realizacji projektu: 15.04.2016 – 30.09.2017

Przedmiotem projektu jest adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych na przedszkole. W ramach projektu zaplanowano: roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe oraz wykonanie nowych elementów architektoniczno-budowlanych, a także prace instalacyjne: przebudowę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz c.o. z dostosowaniem do układu funkcjonalnego. Realizacja projektu powoduje zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych w gminie, dzięki udostępnieniu nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich.

Dofinansowanie:

Wartość projektu: 666 069,41 zł

Współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej: 399 994,87 zł

Beneficjentem i realizatorem projektu jest Miasto Łaziska Górne. Operatorem infrastruktury powstałej w ramach inwestycji jest Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych.


TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY ULICY DWORCOWEJ 4 W ŁAZISKACH GÓRNYCH


Okres realizacji projektu: 17.02.2014 – 30.10.2017

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych. Budynek szkoły objęty projektem przestrzennie podzielony jest na 3 strefy: - budynek starej szkoły, budynek nowej szkoły, budynek sali gimnastycznej z łącznikiem.

Jak wskazała analiza techniczna i specyficzna – zidentyfikowano wyraźne zapotrzebowanie na zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Realizacja projektu jest optymalna pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych składa się z 3 połączonych ze sobą elementów, stanowiących jednak jedną całość. Stary budynek szkoły został rozbudowany w latach 90 o dwie części: w jednej znajdują się dodatkowe sale lekcyjne, a w drugiej sala gimnastyczna. Prac termomodernizacyjnych na obiekcie nie można podzielić na 3 osobne projekty z uwagi na fakt, iż wszystkie 3 elementy stanowią wciąż jeden budynek.

Przedsięwzięcie zostało więc podzielone na 3 etapy:

1) termomodernizacja starej szkoły - etap zrealizowany w 2014 roku

2) termomodernizacja sali gimnastycznej - etap zrealizowany w 2015 roku

3) termomodernizacja nowej szkoły - etap realizowany w latach 2016-2017.

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje: roboty budowlane w każdym z budynków, tj. wykonanie izolacji ścian zewnętrznych warstwą styropianu, wykonanie izolacji termicznej, ocieplenie połaci dachowej, ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą, ocieplenie styropianem stropów pod skosami nad ostatnią kondygnacją budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (częściowo), a także modernizację instalacji c.o.

Dofinansowanie:

Wartość projektu: 5 477 376,93 zł
Współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej: 2 305 955,80 zł

Beneficjentem i realizatorem projektu jest Miasto Łaziska Górne. Operatorem infrastruktury powstałej w ramach inwestycji jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Łaziskach Górnych.

NOWE MIEJSCA - NOWE MOŻLIWOŚCI - UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W ŁAZISKACH GÓRNYCH WRAZ Z OFERTĄ ZAJĘĆ ZWIĘKSZAJĄCYCH SZANSE EDUKACYJNE ŁAZISKACH PRZEDSZKOLAKÓW

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych, poprawa warunków wychowania przedszkolnego, a także podniesienie jakości i rozszerzenie oferty edukacji przedszkolnej dla 48 dzieci, w tym 24 dzieci w nowo utworzonym oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych w okresie wrzesień 2016 - sierpień 2017.

Projekt polega na poszerzeniu oferty edukacyjnej Gminy Miejskiej Łaziska Górne w zakresie zwiększenia dostępu do miejsc przedszkolnych oraz zwiększeniu i wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci w okresie wychowania przedszkolnego poprzez organizację zajęć pobudzających ich rozwój oraz wyrównujących różnice w tym rozwoju. Planowane do realizacji zajęcia poza podstawą programową wynikają z diagnozy oraz rozpoznania potrzeb rozwojowych i możliwości dzieci, a przede wszystkim będą uwzględniać różnice w poziomie ich rozwoju ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Realizowane będą także zajęcia wspomagające rozwój fizyczny dzieci uwzględniające problem cywilizacyjny jakim są wady postawy u dzieci.

Wartość projektu: 363 581,79 zł

Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego : 309 044,52 zł

www.sp6.laziska.pl/podzial.htm


 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl